Hvad er JESUS KRISTUS kendt for?

Indsendt af: Hanskrist

Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 10/01/2022 19:10

Arne påstår at efterfølgende i al væsentlighed flugter hvad JESUS KRISTUS bragte i spil i verden:Citat:
Er det meningen, at vi mennesker skal forstå - hvad vi kalder - Gud?
Jeg tror det ikke!

som en del af det ufattelige guddommelige - en ufattelighed, jeg fornemmer, at man ikke skal gramse i, men i stedet skal bruge de givne evner i kærlighed til verden - så godt og så længe, man kan.
Egentlig ganske enkelt og ligetil - og uden åndsrigdom ;)

Jeg spilder ikke kræfter på at spekulere over, hvad det guddommelige er. Det evner jeg jo alligevel ikke - og har jeg jo egentlig ikke behov for at vide - ja, måske er det endda hovmodigt at "kloge sig" på dét

agnostisk panteist

at bag de mange menneskeskabte Guds-billeder ligger der vel dog noget guddommeligt, som vi mennesker blot ikke magter at fatte

Det lidt længere svar er: Vi mennesker og vore religioner har forestillinger om Gud som en person, der ligner et menneske - endda som oftest af hankøn.
Mig forekommer dette at være naivt og snæversynet - en nedgøring af det guddommelige, så det kan rummes i menneskelig bevidsthed.
For mig er Gud eller det guddommelige noget langt højere, noget som menneskelig bevidsthed ikke kan rumme og - tror jeg - heller ikke skal forsøge at rumme.
Men jeg oplever/fornemmer noget guddommeligt i verdens væren - enkelt og ligetil - umuligt at fornægte - men uden at kunne sætte ord på.

Jeg har nok aldrig bedt til nogen Gud

i denne kærligheds-sammenhæng er vi mennesker på denne klode, i denne galakse, dette univers jo nærmest en ubetydelighed

anser jeg for åndshovmod: at det ikke tilkommer os mennesker at søge at forstå, hvad vi kalder Gud.


Den bare lidt trænede i kristendom og teologi vil uden tvivl gyse og forbavset konstatere at Arne jo siger/skriver og udtrykker det stik diametralt modsatte af hvad JESUS KRISTUS er kendt for at have bragt i spil i verden.

Hvor går grænsen for hvor opdigtet, fri fantasi, ens forestillinger er om Jesus Kristus???
Indsendt af: Arne Thomsen

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 10/01/2022 21:00

Kære Hanskrist blinker
Tak for at du viderebringer ord fra mig - vist endda uden at forvrænge dem.
Det glæder mig.
Og at de ikke falder i din smag, ser jeg som en bagatel.

M.v.h. Arne agnostisk pan"teist" - ydmyghed, mådehold, harmoni, empati, omsorg, kærlighed smiler heart
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 15/01/2022 17:34

Jesus er først og fremmest kommet til jorden for at forkynde om Guds rige, der vil hævde hans Faders navn og gøre ende på alle menneskelige dårligdomme for bestandig. Jesus udfører imidlertid mirakuløse helbredelser for at bevise at han er udsendt af Gud.
Det var det spørgsmålet gik på.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 16/01/2022 16:15

Hej Jørgen (fred være med dig)

Er du udsendt af Gud? Jeg har en kammerat med en svær gigtlidelse, så...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 17/01/2022 11:05

Esajas 42:8
Jeg er Jehova, det er mit navn.
Jeg giver ikke min herlighed til* nogen anden,
og den tilbedelse der tilkommer mig, giver jeg ikke til gudebilleder.

Lyder det som en Gud der ikke vil have at man bruger hans navn og ikke tager det alvorlig ?
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 17/01/2022 11:11

Jeg kan ikke hjælpe din ven men Jesus befalede sine Desiple at forkynde for alle folkeslagene.
Indsendt af: Anonym

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 17/01/2022 12:52

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Jeg kan ikke hjælpe din ven men Jesus befalede sine Desiple at forkynde for alle folkeslagene.


Om forkyndelse

Hvorfor tror du, missionsbefalingen kun findes i Mattæus 28:18 hvor den opstandne Jesus skulle ha sagt:

"Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple."


og

Hvordan harmonerer det med, hvad han i levende live skulle ha sagt i Mattæus 10:5-6

"Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer; men gå derimod til de fortabte får af Israels hus."

¨¨¨¨
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 17/01/2022 13:12

Hej Jørgen (fred være med dig)

Helt i orden heart Måske følgende har interesse...

http://www.religionrevised.com/missionsbefalingen/

Hvor meget er der fusket med tingene...

https://vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Citat:
XXIII. Forekommer Treenighedsbegrebet i det Nye Testamente?

Hvis Treenigheden var en ægte og oprindelig Bestandel i Kristendommen, og hvis Jesus havde lært det til sine Disciple, saa skulde man vente at finde det ofte og klart udtrykt i det nye Testamente, Og de Kapitler eller Vers, som indeholdt denne Lære, maatte naturligt være at finde mellem de mest troværdige og tilforladelige Dele af Bibelen. Men saadan er det jo slet ikke´. Der plejede at være kun to, siger og skriver to, Steder i det N. T., som indeholdt Udtrykket "Faer, Søn og Helligaand", eller hvad der svarede til det. Det ene Sted var 1. Joh. Brev 5. Kap. 7.-8. Vers, sim i den gamle Bibeloversættelse lød: "Thi de er tre, som vidne i Himlen: Faderen, Sønnen (Ordet) og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden: Aanden, Vandet og Blodet; og disse tre gaar ud paa eet." Men det er paavist, at Ordene: "i Himlen: Faderen, Sønnen og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden:" var indskudt i det 5te Aarhundrede i den latinske Oversættelse og altsaa var rent og skært Falskneri. Disse Ord er derfor fjernede fra de nyere Bibeloversættelser.
Der er derfor kun een Treenighedstekst tilbage, og den er i Matthæus Evangeliets 28de Kap. 19de Vers: "Gaar derfor hen og gør alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." Disse Ord siges at være talt af Jesus under en af hans Aabenbarelser for Disciplene efter hans Opstandelse. Ord, som tillægges en Mand efter hans Død, vil altid være tvivlsomme; men her har vi andre Grunde til at holde Treenighedsformlen i den for et Falskneri. Først synes det underligt, at Disciplene ikke gjorde, hvad Jesus saa bestemt befalede; thi ifølge Apostlenes Gerninger døbte de altid i Jesu Navn, som de aldrig havde hørt andet befalet. Men dernæst citerer kristne Forfattere som Origenes og Eusebius fra Cæsaræa (der var Kirkens første store Historiker) ofte dette Skriftsted uden Treenighedsordene. I Eusebius´ talrige Skrifter citerer han dette Skriftsted i alt 18 Gange. De 15 Gange, det forekommer i Skrifter før Nikæamødet Aar 325, er der ingen Treenighedsord; efter dette Møde er Treenighedsordene føjet til i de tre Citater, der forefindes. Det synes altsaa klart, at Bibelhaandskrifter før Nikæamødet ikke havde denne Treenighedsformel.

Har vi brug for en åbenbaring mere...

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Citat:
Under Paaskemaaltidet sad Jesus og hans Apostle ved smaa lave Borde, der var stillet saaledes sammen, at de dannede et fælles aflangt Bord. Skønt Jesus ofte deltog i Maaltider, hvor Deltagerne spiste liggende paa Løjbænke, skete dette aldrig, hvor han selv var Vært; alle sad da paa en Art høje Skamler eller Taburetter, som det var Skik og Brug i hans Fødeby Nazareth.
Af Jesu Samtale med Apostlene under Maaltidet er i Ardors Beretning kun medtaget det, der kan have en almenmenneskelig Interesse; den er derfor kun gengivet i Brudstykker.
I sin Afskedstale til Apostlene, efter at han havde paabudt dem at forkynde hans Lære, paalagde han dem ogsaa at forkynde den for Hedningene; men han opfordrede dem ikke til at døbe de omvendte, som det fortælles i Evangeliet.
Paabudet om Hedningemissionen skete saaledes ved Afskeden og ikke, som det urigtig meddeles i Evangeliet, ved Jesu Tilsynekomst efter Døden.
Men da Jesus gav Apostlene dette Paabud, tænkte han kun paa de nærmest omboende ikke-jødiske Folkeslag, samt paa Grækerne og Romerne, hvis Tilbedelse af de mange Guder var ham velkendt.
Paa Jesu Tid var Verden meget lille; følgelig kunde han i sin Tanke kun rumme de menneskelige Væsener, hvis Tilværelse han havde Kendskab til. Derfor kan Hedningemissionen, saaledes som den ofte er bleven og ofte bliver praktiseret, ikke komme i den rette Samklang med Jesu Tanke, da han ikke havde det ringeste Kendskab til Jordens lavt- og laveststaaende Folkeracer, blandt hvilke Kristendommen i de sidste Aarhundreder er forsøgt indført ved et omfattende og tit farefuldt Missionsarbejde...

Hvad tænker du om alt dette...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 18/01/2022 08:06

Treenigheds dogmet findes slet ikke i Bibelen.
I ÅR 325 sammenkaldte den romerske kejser Konstantin biskopperne til kirkemøde i byen Nikæa i Lilleasien. Hans mål var at løse en standende kirkelig strid angående forholdet mellem Guds søn og den almægtige Gud. Om resultaterne af kirkemødet skriver Hal Koch i bogen Konstantin den Store: „Som det var kejseren, der havde indkaldt denne synode i Nikæa, således blev det også ham, der havde den virkelige ledelse. Den teologiske formel, man fandt for det trinitariske problem (δμοουσία) var i virkeligheden kun en formel, som ingen rigtig vidste, hvad betød. Denne formel var ført frem på synoden af kejseren — uden at vi ved, hvem hans rådgiver her var — og hvad kejseren dikterede, besluttede synoden.

Greb denne hedenske hersker ind på grund af sin bibelske overbevisning? Nej. I Epochen der Dogmengeschichte siges der: „Konstantin havde i grunden slet ingen forståelse af de spørgsmål der blev stillet i græsk teologi.“2 Hvad han forstod, var derimod at de kirkelige stridigheder truede enheden i hans rige, og derfor ønskede han dem bilagt.

Fastslog kirkemødet treenighedsdogmet?

Fastslog eller bekræftede kirkemødet i Nikæa at treenigheden var et kristent dogme? Det er der mange der mener. Men kendsgerningerne viser noget andet.

Den trosbekendelse som kirkemødet antog, indeholdt udsagn der antydede at Guds søn var ligestillet med Gud, Faderen, på visse punkter. Men det er interessant hvad Den Nikænske Trosbekendelse ikke siger. I sin oprindelige skikkelse lød trosbekendelsen:

„Vi tror paa een Gud, den almægtige Fader, Skaberen af alt Synligt og Usynligt;

og paa een Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, født som enbaaren af Faderen, det vil sige af Faderens Væsen, Gud af Gud, Lys af Lys, sand Gud af sand Gud, født, ikke skabt, væsensfælles med Faderen; ved hvem alt er blevet til baade i Himlen og paa Jorden; som for os Menneskers og vor Frelses Skyld er kommen ned og blevet Kød, som er blevet Menneske, har lidt og er paa den tredje Dag opstanden, opfaren til Himmels og skal komme for at dømme levende og døde;

og paa Helligaanden.

Siger denne trosbekendelse at Faderen, Sønnen og Helligånden er tre personer men én Gud? Siger den noget om at de er lige i evighed, magt, stilling og visdom? Nej, det gør den ikke. Den oprindelige Nikænske Trosbekendelse hverken opstillede eller bekræftede treenighedslæren.

Trosbekendelsen siger højst at Sønnen og Faderen er „væsensfælles“. Den siger ikke noget tilsvarende om den hellige ånd. Alt hvad den siger er at „vi tror paa Helligaanden“. Dette er ikke kristenhedens treenighedsdogme.

At nøglebegrebet „væsensfælles“ (homoouʹsios) blev anvendt, betyder ikke nødvendigvis at kirkemødet anså Fader og Søn for fuldt ligestillede. I New Catholic Encyclopedia siges der:

„Om synoden havde til hensigt at bekræfte at Fader og Søn var identiske af væsen er tvivlsomt.

Hvis kirkemødet havde slået fast at Sønnen og Faderen var lige i ét og alt, havde der stadig ikke været tale om en treenighed. En treenighed består af tre personer, ikke kun to.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 18/01/2022 12:48

Hej Jørgen (fred være med dig)

Er vi uenige om noget? Jeg hæfter mig bare ved dette...

https://vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Citat:
Der er derfor kun een Treenighedstekst tilbage, og den er i Matthæus Evangeliets 28de Kap. 19de Vers: "Gaar derfor hen og gør alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." Disse Ord siges at være talt af Jesus under en af hans Aabenbarelser for Disciplene efter hans Opstandelse. Ord, som tillægges en Mand efter hans Død, vil altid være tvivlsomme; men her har vi andre Grunde til at holde Treenighedsformlen i den for et Falskneri. Først synes det underligt, at Disciplene ikke gjorde, hvad Jesus saa bestemt befalede; thi ifølge Apostlenes Gerninger døbte de altid i Jesu Navn, som de aldrig havde hørt andet befalet. Men dernæst citerer kristne Forfattere som Origenes og Eusebius fra Cæsaræa (der var Kirkens første store Historiker) ofte dette Skriftsted uden Treenighedsordene. I Eusebius´ talrige Skrifter citerer han dette Skriftsted i alt 18 Gange. De 15 Gange, det forekommer i Skrifter før Nikæamødet Aar 325, er der ingen Treenighedsord; efter dette Møde er Treenighedsordene føjet til i de tre Citater, der forefindes. Det synes altsaa klart, at Bibelhaandskrifter før Nikæamødet ikke havde denne Treenighedsformel.

Har vi brug for en åbenbaring mere...

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Citat:
Under Paaskemaaltidet sad Jesus og hans Apostle ved smaa lave Borde, der var stillet saaledes sammen, at de dannede et fælles aflangt Bord. Skønt Jesus ofte deltog i Maaltider, hvor Deltagerne spiste liggende paa Løjbænke, skete dette aldrig, hvor han selv var Vært; alle sad da paa en Art høje Skamler eller Taburetter, som det var Skik og Brug i hans Fødeby Nazareth.
Af Jesu Samtale med Apostlene under Maaltidet er i Ardors Beretning kun medtaget det, der kan have en almenmenneskelig Interesse; den er derfor kun gengivet i Brudstykker.
I sin Afskedstale til Apostlene, efter at han havde paabudt dem at forkynde hans Lære, paalagde han dem ogsaa at forkynde den for Hedningene; men han opfordrede dem ikke til at døbe de omvendte, som det fortælles i Evangeliet.
Paabudet om Hedningemissionen skete saaledes ved Afskeden og ikke, som det urigtig meddeles i Evangeliet, ved Jesu Tilsynekomst efter Døden.
Men da Jesus gav Apostlene dette Paabud, tænkte han kun paa de nærmest omboende ikke-jødiske Folkeslag, samt paa Grækerne og Romerne, hvis Tilbedelse af de mange Guder var ham velkendt.
Paa Jesu Tid var Verden meget lille; følgelig kunde han i sin Tanke kun rumme de menneskelige Væsener, hvis Tilværelse han havde Kendskab til. Derfor kan Hedningemissionen, saaledes som den ofte er bleven og ofte bliver praktiseret, ikke komme i den rette Samklang med Jesu Tanke, da han ikke havde det ringeste Kendskab til Jordens lavt- og laveststaaende Folkeracer, blandt hvilke Kristendommen i de sidste Aarhundreder er forsøgt indført ved et omfattende og tit farefuldt Missionsarbejde. Endnu mindre kan...

Tikka er kommet med noget interessant. Det vil jeg lige tænke over. Fortsat god dag heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 06:57

Beviser alt det at Gud er treenig ?
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 12:12

Hej Jørgen (fred være med dig)

Hvad taler vi om...

https://vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Citat:
XXIII. Forekommer Treenighedsbegrebet i det Nye Testamente?

Hvis Treenigheden var en ægte og oprindelig Bestandel i Kristendommen, og hvis Jesus havde lært det til sine Disciple, saa skulde man vente at finde det ofte og klart udtrykt i det nye Testamente, Og de Kapitler eller Vers, som indeholdt denne Lære, maatte naturligt være at finde mellem de mest troværdige og tilforladelige Dele af Bibelen. Men saadan er det jo slet ikke´. Der plejede at være kun to, siger og skriver to, Steder i det N. T., som indeholdt Udtrykket "Faer, Søn og Helligaand", eller hvad der svarede til det. Det ene Sted var 1. Joh. Brev 5. Kap. 7.-8. Vers, sim i den gamle Bibeloversættelse lød: "Thi de er tre, som vidne i Himlen: Faderen, Sønnen (Ordet) og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden: Aanden, Vandet og Blodet; og disse tre gaar ud paa eet." Men det er paavist, at Ordene: "i Himlen: Faderen, Sønnen og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden:" var indskudt i det 5te Aarhundrede i den latinske Oversættelse og altsaa var rent og skært Falskneri. Disse Ord er derfor fjernede fra de nyere Bibeloversættelser.
Der er derfor kun een Treenighedstekst tilbage, og den er i Matthæus Evangeliets 28de Kap. 19de Vers: "Gaar derfor hen og gør alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." Disse Ord siges at være talt af Jesus under en af hans Aabenbarelser for Disciplene efter hans Opstandelse. Ord, som tillægges en Mand efter hans Død, vil altid være tvivlsomme; men her har vi andre Grunde til at holde Treenighedsformlen i den for et Falskneri. Først synes det underligt, at Disciplene ikke gjorde, hvad Jesus saa bestemt befalede; thi ifølge Apostlenes Gerninger døbte de altid i Jesu Navn, som de aldrig havde hørt andet befalet. Men dernæst citerer kristne Forfattere som Origenes og Eusebius fra Cæsaræa (der var Kirkens første store Historiker) ofte dette Skriftsted uden Treenighedsordene. I Eusebius´ talrige Skrifter citerer han dette Skriftsted i alt 18 Gange. De 15 Gange, det forekommer i Skrifter før Nikæamødet Aar 325, er der ingen Treenighedsord; efter dette Møde er Treenighedsordene føjet til i de tre Citater, der forefindes. Det synes altsaa klart, at Bibelhaandskrifter før Nikæamødet ikke havde denne Treenighedsformel.

Så er der det med missionsbefalingen...

http://www.religionrevised.com/missionsbefalingen/

Har vi brug for en åbenbaring...

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Citat:
Under Paaskemaaltidet sad Jesus og hans Apostle ved smaa lave Borde, der var stillet saaledes sammen, at de dannede et fælles aflangt Bord. Skønt Jesus ofte deltog i Maaltider, hvor Deltagerne spiste liggende paa Løjbænke, skete dette aldrig, hvor han selv var Vært; alle sad da paa en Art høje Skamler eller Taburetter, som det var Skik og Brug i hans Fødeby Nazareth.
Af Jesu Samtale med Apostlene under Maaltidet er i Ardors Beretning kun medtaget det, der kan have en almenmenneskelig Interesse; den er derfor kun gengivet i Brudstykker.
I sin Afskedstale til Apostlene, efter at han havde paabudt dem at forkynde hans Lære, paalagde han dem ogsaa at forkynde den for Hedningene; men han opfordrede dem ikke til at døbe de omvendte, som det fortælles i Evangeliet.
Paabudet om Hedningemissionen skete saaledes ved Afskeden og ikke, som det urigtig meddeles i Evangeliet, ved Jesu Tilsynekomst efter Døden.
Men da Jesus gav Apostlene dette Paabud, tænkte han kun paa de nærmest omboende ikke-jødiske Folkeslag, samt paa Grækerne og Romerne, hvis Tilbedelse af de mange Guder var ham velkendt.
Paa Jesu Tid var Verden meget lille; følgelig kunde han i sin Tanke kun rumme de menneskelige Væsener, hvis Tilværelse han havde Kendskab til. Derfor kan Hedningemissionen, saaledes som den ofte er bleven og ofte bliver praktiseret, ikke komme i den rette Samklang med Jesu Tanke, da han ikke havde det ringeste Kendskab til Jordens lavt- og laveststaaende Folkeracer, blandt hvilke Kristendommen i de sidste Aarhundreder er forsøgt indført ved et omfattende og tit farefuldt Missionsarbejde. Endnu mindre kan...

Tikka har desuden stillet dig nogle interessante spørgsmål...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 14:43

Hej Jørgen (fred være med dig)

Noget helt andet...

https://www.jw.org/da/jehovas-vidner/ofte-stillede-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l/jehovas-vidner-hvorfor-ingen-blodtransfusion/

Interessant. Men er der ikke tilfælde, hvor den eneste løsning er blodtransfusion? Hvad med at donere blod til andre og redde deres liv? Har I misforstået skrifterne? Der er også det med organer...

https://www.etik.dk/organdonation/de-store-verdensreligioner-st%C3%B8tter-organdonation

Citat:
Jehovas Vidner er en af de religioner, som har været stærkt imod organdonation og til dels stadig er det. Trossamfundet har tidligere sammenlignet organdonation med kannibalisme, blandt andet i sit blad Vagttårnet i 1967, hvor argumentet var, at transplantation i princippet ikke adskiller sig fra at spise menneskekød. Siden har man ophævet forbuddet mod transplantation, og i Vagttårnet i 1980 skriver trossamfundet, at man kan argumentere for, at organtransplantation er anderledes end kannibalisme, eftersom donoren ikke er dræbt for at skaffe mad. Vidner kan således holde sig fra organdonation, hvis de betragter transplantation som kannibalisme. Omvendt har de deres frihed til at donere deres kropsdele, hvis de ønsker det.

Livet er vel ikke bare i blodet...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 14:57

Ja men Forekommer Treenighedsbegrebet i det Nye Testamente?
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:07

Udbredte misforståelser
Myte: Jehovas Vidner har ikke tiltro til medicin og lægebehandling.

Faktum: Vi søger den bedst mulige lægebehandling for os selv og vores familier. Når vi har problemer med helbredet, opsøger vi læger der har ekspertise i at behandle og operere uden brug af blod. Vi er glade for de fremskridt der er sket inden for lægeverdenen. De transfusionsfri behandlingsmetoder der er blevet udviklet for at hjælpe patienter der er Jehovas Vidner, er nu til gavn for alle i samfundet. I mange lande kan alle patienter nu fravælge blodtransfusion og de risici der følger med, som for eksempel blodoverførte sygdomme, immunreaktioner og menneskelige fejl.

Myte: Jehovas Vidner tror at man bliver helbredt ved blot at tro på Gud.

Faktum: Vi praktiserer ikke troshelbredelse.

Myte: Det er meget dyrt at undgå blodtransfusion.

Faktum: Behandlingsmetoder hvor man undgår blodtransfusion, er rentable. *

Myte: Mange Jehovas Vidner, deriblandt børn, dør hvert år fordi de nægter at modtage blod.

Faktum: Der er absolut intet grundlag for en sådan udtalelse. Kirurger udfører regelmæssigt vanskelige operationer som for eksempel hjerteoperationer, ortopædkirurgi og organtransplantationer uden at give blodtransfusion. * Patienter, også børn, der ikke får blodtransfusion, klarer sig normalt lige så godt som dem der får blodtransfusion, eller bedre. * Desuden er der ingen der med sikkerhed kan sige at en patient vil dø fordi han ikke vil modtage blod, eller leve fordi han vil tage imod en blodtransfusion.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:12

Jehovas vidner er af den holdning at det er en frivillig beslutning for den enkelte at afgøre om han eller hun vil modtage organbonation når bare det ikke omfatter brug af blod.

Lyset bliver stadigt klarere
EFTERSOM de sande tilbedere anerkender Jehova som kilden til åndeligt lys, beder de inderligt om at Guds ‘lys og sandhed’ må lede og føre dem. (Sl. 43:3) Verden befinder sig i tæt åndeligt mørke, men den sande Gud lader til stadighed sit lys skinne på sit folk. Som følge deraf er deres sti “som det klare dagslys der gradvis vokser”. (Ordsp. 4:18) Det voksende lys fra Jehova bliver ved med at oplyse deres vej organisationsmæssigt, læremæssigt og i moralsk henseende. Hvilke lærespørgsmål har vi blandt andet fået en klarere forståelse af i de senere år?
Ordsprogene 4:18 siger Men de retfærdiges sti er som morgenens klare lys
der vokser i styrke indtil højlys dag.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:18

Hej Jørgen (fred være mid dig)

Ikke mig bekendt...

https://vandrermotlyset.net/Treenighetsdogmets%20utvikling.html

Citat:
XXIII. Forekommer Treenighedsbegrebet i det Nye Testamente?

Hvis Treenigheden var en ægte og oprindelig Bestandel i Kristendommen, og hvis Jesus havde lært det til sine Disciple, saa skulde man vente at finde det ofte og klart udtrykt i det nye Testamente, Og de Kapitler eller Vers, som indeholdt denne Lære, maatte naturligt være at finde mellem de mest troværdige og tilforladelige Dele af Bibelen. Men saadan er det jo slet ikke´. Der plejede at være kun to, siger og skriver to, Steder i det N. T., som indeholdt Udtrykket "Faer, Søn og Helligaand", eller hvad der svarede til det. Det ene Sted var 1. Joh. Brev 5. Kap. 7.-8. Vers, sim i den gamle Bibeloversættelse lød: "Thi de er tre, som vidne i Himlen: Faderen, Sønnen (Ordet) og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden: Aanden, Vandet og Blodet; og disse tre gaar ud paa eet." Men det er paavist, at Ordene: "i Himlen: Faderen, Sønnen og den Helligaand, og disse tre er eet; og de er tre, som vidne paa Jorden:" var indskudt i det 5te Aarhundrede i den latinske Oversættelse og altsaa var rent og skært Falskneri. Disse Ord er derfor fjernede fra de nyere Bibeloversættelser.
Der er derfor kun een Treenighedstekst tilbage, og den er i Matthæus Evangeliets 28de Kap. 19de Vers: "Gaar derfor hen og gør alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, og lærer dem at holde alt, hvad jeg har befalet eder; og jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende." Disse Ord siges at være talt af Jesus under en af hans Aabenbarelser for Disciplene efter hans Opstandelse. Ord, som tillægges en Mand efter hans Død, vil altid være tvivlsomme; men her har vi andre Grunde til at holde Treenighedsformlen i den for et Falskneri. Først synes det underligt, at Disciplene ikke gjorde, hvad Jesus saa bestemt befalede; thi ifølge Apostlenes Gerninger døbte de altid i Jesu Navn, som de aldrig havde hørt andet befalet. Men dernæst citerer kristne Forfattere som Origenes og Eusebius fra Cæsaræa (der var Kirkens første store Historiker) ofte dette Skriftsted uden Treenighedsordene. I Eusebius´ talrige Skrifter citerer han dette Skriftsted i alt 18 Gange. De 15 Gange, det forekommer i Skrifter før Nikæamødet Aar 325, er der ingen Treenighedsord; efter dette Møde er Treenighedsordene føjet til i de tre Citater, der forefindes. Det synes altsaa klart, at Bibelhaandskrifter før Nikæamødet ikke havde denne Treenighedsformel.

Hvor meget er der fusket med tingene...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:26

Hej Jørgen (fred være med dig)

Men er der ikke tilfælde, hvor den eneste løsning er blodtransfusion? Hvad med at donere blod til andre og redde deres liv? Har I misforstået skrifterne heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:41

Hej Jørgen (fred være med dig)

Er der ikke blod i organer? Livet er vel desuden ikke bare i blodet? Hvem kan undvære et heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 15:48

Citat:
Livet er vel ikke bare i blodet...

Blodet skaffer soning – For kødets liv er blodet

Hvem som helst af Israels hus og af de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som spiser blod – mod ham, der spiser blod, vil jeg vende mig og udrydde ham fra hans folk. For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer soning, fordi det er livet. Derfor siger jeg nu til israelitterne: Ingen af jer må spise blod; den fremmede, der bor som gæst blandt jer, må heller ikke spise blod.
Hvem som helst af israelitterne og af de fremmede, der bor som gæst blandt dem, som fanger noget vildt eller en fugl, der må spises, skal lade blodet løbe fra og dække det til med jord. For blodet er livet i alt kød; det er dets liv. Og jeg siger til israelitterne: I må ikke spise blodet fra noget som helst kød, for blodet er livet i alt kød. Enhver, der spiser det, skal udryddes.

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/3_Mos/17

… også derfor Jesu offerdød bibelsk ved sit blod frelser de som tror og handler derpå fra synd og død

¨¨¨¨
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 16:05

Hej Tikka

Jeg har læst det og tænker bare, at vi har rigeligt med blod, men et hjerte derimod kniber det med heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 17:10

Citat:
Jeg har læst det og tænker bare, at vi har rigeligt med blod, men et hjerte derimod kniber det med heart

Hvad har det at gøre med hvad Jesus Kristus var kendt for?

Jesus helbredte og havde bemyndigelse til at oprejse folk, og så forkyndte han om himmeriget - hvad han var sendt til - at frelse de fortabte af Israels hus - og så ofrede han sit liv jo.

***

Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 19/01/2022 19:50

Hej Tikka

Jeg tænker i disse baner...

http://www.religionrevised.com/forsoningslaeren/

Er du uenig i noget...

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxv/

Citat:
Som det fremgaar af Ardors Beretning, var Judas Iskariot ikke forud bestemt til at forraade Jesus. En saadan Forudbestemmelse er absolut uforenelig med Guds Fader- og Alkærlighed.
Judas alene bærer Skylden, da han handlede af egen fri Villie; den Ældste fristede ham ikke dertil, saaledes som Jesus antog.
Judas hadede Jesu elleve Apostle, der alle undgik ham saa meget som muligt, og ingen af dem forstod den Kærlighed og Omsorg, som Jesus viste ham, da han i hele sin Fremtræden var af en mørk, utiltalende og frastødende Karakter. Den Ringeagt og Uvillie, der bestandig mødte Judas fra de elleve Apostle, vakte til sidst hans Vrede, ikke alene mod Medapostlene, men ogsaa mod Jesus.
Jesus, der ængstedes over Judas’ mere og mere indesluttede Væsen, frygtede for, at han vilde optræde som Angiver og Anklager, hvorfor Jesus ved Afskedsmaaltidet advarede ham mod de onde Tanker, der truede med at overmande ham. Resultatet blev lige det modsatte af det, Jesus tilstræbte og ønskede. Judas blev endnu mere forbitret — og han gik bort for at meddele Raadet, hvor Jesus kunde findes.
Jesu Domfældelse og Død var dog ikke paa nogen Maade afhængig af Judas’ Forræderi. Paa dette Tidspunkt havde flere af Raadets Medlemmer besluttet at fælde Nazaræeren.
I Fortvivlelse over sin Falskhed mod Jesus dræbte Judas sig selv.
De elleve Apostle har alle Skyld i Judas’ Handlemaade; hvis de havde søgt at efterligne Jesu Kærlighed og Mildhed, i den alvorlige Hensigt at gøre Judas til en af deres egne, i Stedet for bestandig at støde ham tilbage, var han neppe bleven det, som han blev: Forræder og Selvmorder.

Fortællingen om de tredive Sølvpenge er Legende.
Visionen i Getsemane Have er ligeledes Legende.
Jesus var sørgmodig ved Tanken om det, der ventede ham, men fuldkommen rolig. Han knælede, medens han bad en inderlig Bøn om Styrke til at møde det kommende. De Apostle, der ledsagede ham her, sov eller hvilede sig, medens Jesus var hensunken i Bøn.
Jesu Ord i Getsemane: „Min Fader! er det muligt, da gaa denne Kalk mig forbi; dog ske ikke, som jeg vil, men som du vil“, er senere hen lagt Jesus i Munden for at give en Forklaring paa, hvorfor Gud ikke frelste sin Søn fra Korsets Død. Ved Ordene: „Ske ikke, som jeg vil, men som du vil“, skulde det bevises, at Jesus frivillig bøjede sig under Guds Villie og at Jesu Død paa Korset var en Forudbestemmelse fra Guds Side. Men Jesus har aldrig udtalt sig saaledes; det faldt ham end ikke ind at bede Gud om Hjælp til at undgaa de truende Lidelser eller den sig nærmende Død.
Fra den Stund, hvor Jesus ikke formaaede at bede for den faldne Broder og derfor ikke sejrede over Mørket, bar han Nederlagets Sorg i sit Hjerte. Dette i Forbindelse med, at han, skønt sikker paa at være Guds Udsending, dog tvivlede om at være den ventede Messias130, prægede hans Forhold baade overfor Mennesker og overfor Gud, og skønt Jesus i sit Jordeliv ofte talte om Tvivlens131 svækkende Indflydelse paa Haabet og Tilliden, tvivlede han dog selv paa dette for ham saa afgørende Punkt. Fastheden i hans Fremtræden og Fastheden i hans Ord blev derfor mindre end paaregnet, ligesom hans eget Gudsforhold led derunder. Det blev af den Grund umuligt for ham at finde en Vej mellem de to for hans Jordeliv givne Yderpunkter, om end Gud, som hans Skytsaand og Leder, paa mange Maader søgte at støtte og vejlede ham. Jesu Sorg over ikke at have naaet det tilsigtede overskyggede mere og mere hans Sind og gjorde ham modløs, saa at han til sidst kun saa een Udvej til at imødegaa Menneskenes Tvivl, Had og Forfølgelse: ved sin Død at bekræfte Sandheden af sin Lære. Og han vandrede mod sin Død uden Angest og uden Vaklen; han indsaa klart, at hans Styrke, hans aandelige Myndighed var for ringe til at sejre over den menneskelige Forblindelse.

Hvilke spørgsmål skal vi stille hinanden heart Lad os tale sammen om det hele...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 20/01/2022 07:42

Tikka, hver gang han helbrete nogen så bad han altid til sin far om hjælp til det, så det var Gud der gav ham kraft til at helbrede, og det var ikke bare himmerriget han forkyndte om, det car Guds rige han forkyndte, både i himlen og på jorden.
Det rige som han lærte sine deciple at bede om i mønsterbønden FADER VOR DU SOM ER I HIMLEN, HELLIGT VORDE DIT NAVN TIL OS KOMME DIT RIGE.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 20/01/2022 07:48

Citat:
Er du uenig i noget...

Hvis ikke man tror på opstandelsen er der ingen tro.

Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/3#13

… og som jeg læser bibelen gik Jesus frivilligt i døden.

De var på vej op til Jerusalem, og Jesus gik foran dem. De var rystede, og de, der fulgte efter, var bange. Så tog han igen de tolv til side og begyndte at sige til dem, hvad der skulle ske med ham: »Se, vi går op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel, og tre dage efter skal han opstå.«
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/mark/10

ja - det ser for mig ud til han nærmest planlægger sin død -

… og forsøger at opfylde skrifterne, som han mente taler om ham – eksempelvis da han i synagogen oplæser fra Esajas
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/luk/4

… og det er vel tydeligt for enhver, han tror, han er guds søn som menneskesønnen, der har været hos gud fra begyndelsen hvortil han skal tilbage efter endt mission –

Derfor elsker Faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre.«

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/10#18


… hvor han også vil berede en plads til de af hans disciple der har været hos ham i hans prøvelser – altså også tanken for disse om opstandelse

Om opstandelsen læser vi også om i
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/11

Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag.«

… og i Daniels bog

Mange af dem, der sover i jorden,
skal vågne,
nogle til evigt liv,

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Dan/12#2


… så opstandelses tanken var ikke ukendt – altså ikke noget Jesus opfandt, men noget han troede på -

Det evige liv – Opstandelses livet er bibelsk det evige liv for nogle og mulighed for andre

... men ellers er han jo også kendt for det der kaldes Bjergprædiken, bøn og sit stærke forhold til sin himmelske far.


***


Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 20/01/2022 14:33

Hej Tikka

Jeg tror på en åndelig opstandelse...

https://vandrermodlyset.dk/ardors-beretning-28/

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxviii/

Gik Jesus frivilligt i døden...

http://www.religionrevised.com/forsoningslaeren/

Lidt om evangelierne...

https://vandrermodlyset.dk/kommentar-xxxiii/

Citat:
En nærmere og mere detailleret Redegørelse paa denne Maade for Evangeliernes mere eller mindre sandfærdige Beretninger om Jesu Liv og Levned, samt for de senere Tiders Indskud og Tilføjelser kan ikke foretages; dertil vil der kræves et for stort, ja et ganske uoverkommeligt Arbejde for det Medium, der er benyttet til Mellemled. Men med det her givne som Grundlag kan de, der mener sig kaldede dertil, selv granske efter de ægte Guldkorn, som findes i alle fire Evangelier.
Kun saa meget skal endnu siges, at ingen har Ret til at bebrejde Evangelisterne de urigtige, forvanskede eller helt usandfærdige Meddelelser, som de har overgivet til Efterverdenen, da man vel maa erindre, at intet er nedskrevet, medens Jesus levede, men først en Menneskealder efter hans Død. I den mellemliggende Tid vandrede Jesu Ord og Beretninger om hans Liv og Undergerninger fra Mund til Mund. Hist blev noget lagt til, her noget taget fra; man kan derfor let forstaa, at en fyldestgørende og i alle Enkeltheder nøjagtig Gengivelse saaledes maatte blive umulig. Desuden maa man ikke glemme, at den Ældste er Skyld i de fleste af de mange Forvanskninger, Modsigelser og Usandfærdigheder. Og skønt der fra flere af de paa det Tidspunkt diskarnerede Yngste blev ydet Evangelisterne megen Hjælp gennem inspiratorisk Paavirkning, saa var det umuligt, saa længe den Ældste ikke var løst fra Mørkets Magt, at faa alt til at staa i nøje Overensstemmelse med Sandheden.
Ingen af Apostlene er Forfattere til Evangelierne. Det, der bærer Johannes’ Navn, er forfattet af en af hans Disciple, der var af græsk Afstamning. Evangeliet blev samlet og fuldført efter Apostelens Død i Slutningen af det første Aarhundrede. Mindre Brudstykker af dette Evangelium var dog nedskrevet før hans Død og oplæst ved Menighedsmøderne. Kun en ringe Del af det samlede Værk var kendt og godkendt af Apostelen Johannes.
Apokalypsen har ingen som helst Berettigelse til at betragtes som en fra Gud stammende Aabenbaring. Den er helt igennem inspireret af den Ældste. Apokalypsens jordiske Forfatter er paa ingen Maade identisk med Evangeliets Forfatter af samme Navn.
Apostlenes Gerninger og de mange Breve, der er optaget i det Ny Testament, bør kun betragtes som mer eller mindre opbyggelig Læsning, og ikke alle Beretninger om Apostlenes Gerninger er i Overensstemmelse med Sandheden, ligesom ikke alle Brevene skriver sig fra de navngivne Personer.

Hvad skal vi tænke og mene...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 20/01/2022 22:28

Citat:
Jeg tror på en åndelig opstandelse...

Og det betyder? smiler

*

Jesus opstod fra de døde og gik rundt på jorden før sin himmelfart.

Gad vide hvis kød han gik rundt i, for hans eget havde han jo ofret … men ellers taler bibelen om dødes opstandelse … og ikke om kødets opstandelse, som der siges i Den apostolske Trosbekendelse
https://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/5...sbekendelse.pdf


Citat:
Hvad skal vi tænke og mene...

Det bestemmer vi jo selv i forhold til det, vi møder i livet og måden vi forholder os til det på, og der er kristendommen jo et godt eksempel med alle de forskellige trosretninger som findes – Ikke en fælles tro ud over vel ideen med treenighedslæren

***


Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 20/01/2022 22:59

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Tikka, hver gang han helbrete nogen så bad han altid til sin far om hjælp til det, så det var Gud der gav ham kraft til at helbrede, og det var ikke bare himmerriget han forkyndte om, det car Guds rige han forkyndte, både i himlen og på jorden.
Det rige som han lærte sine deciple at bede om i mønsterbønden FADER VOR DU SOM ER I HIMLEN, HELLIGT VORDE DIT NAVN TIL OS KOMME DIT RIGE.

Citat:
så bad han altid

Altid?
Jesus var den salvede – Kristus - og havde dermed guds ånd som den elskede og godkendte søn – han gjorde og sagde kun det der var faderes vilje så meget, at kender man Jesus, kender man også faderen sagde han
Citat:
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/14

- og menneskesønnen forstås jo som syndfri grundet jomfrufødslen, så Johannes dåb til omvendelse havde Jesus ikke brug for.

*

Guds rige i himmel og på jord.

Syntes du ikke, det nu er forkert at bede denne bøn om riget, nu Jesus er oprejst til himmelsk liv. Jeg mener, så er det himmelske rige vel kommet som han repræsenterede på jord – eller hvad?

***

Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 21/01/2022 06:50

Jesus er kongen i det universale rige, det er ham der fjerner alle andre regeringer og laver en teokratisk regering der er styret fra himlen, og når Djævelen er fjernet som han gør i Harmegedon krigen så kan Guds vilje ske både i himlen og på jorden.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 21/01/2022 12:41

Hej Tikka

Det betyder, at legemet bliver her på jorden og går i opløsning, og at vores ånd (jeget/bevidstheden/sjælen) lever videre i en anden verden. Det er til at forstå. Men er det sandt...

https://efterlivet.dk/begreber/naerdoedsoplevelser/dorte-fortaeller-om-sin-mors-naerdoedsoplevelse/

Hvad tænker du om alt sådan noget...

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 21/01/2022 20:48

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Jesus er kongen i det universale rige, det er ham der fjerner alle andre regeringer og laver en teokratisk regering der er styret fra himlen, og når Djævelen er fjernet som han gør i Harmegedon krigen så kan Guds vilje ske både i himlen og på jorden.
Så du mener ikke himlen pt er renset, og kan kaldes guds rige?

Jeg troede fortællingen var, at satan var smidt ud af himlen og ned til jorden - og derfor, han kaldes denne verdens fyrste.

Nå, men - jeg forstår, du mener, Jesus pt ikke hersker som konge i det himmelske rige – og en gang i fremtiden vil fjerne jordens regeringer

Hvordan vil han gøre det? - fjerne andre regeringer


En tanke.
Er der så endnu ikke opstået andre til himmelsk liv, og er sammen med Jesus?

***
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 21/01/2022 21:25

Citat:
Jeg tror på en åndelig opstandelse...

Citat:
Og det betyder?

Citat:
Det betyder, at legemet bliver her på jorden og går i opløsning, og at vores ånd (jeget/bevidstheden/sjælen) lever videre i en anden verden. Det er til at forstå. Men er det sandt...

Jamen, jeg ved da ikke, om det du tror er sandt.

Hvis du tror det, må det vel være sandt for dig, men hvilken anden verden forestiller du dig

... men det er vel sådan Jesu død skal forstås, bortset fra han jo fik et nyt legeme før himmelfart ... i øvrigt samme måde han i følge bibelen skal komme igen på -

Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/ApG/1#9-12

Bevidsthedens efterliv i en anden verden efter et jordisk liv er lidt svær at forstå, og der må jo vel så også være en hel del forskellige bevidstheder der i den anden verden, du forestiller dig hvis det gælder alle, men ...

Hvad laver bevidstheden der?


***
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 10:41

Ja Satan og hans Engle blev kastet ud af himlen og ned i jordens nærhed i 1914 og da blev Guds rige oprettet i Himlen og Jesus begyndte at herske.
Og det har været tydeligt, for i 1914 begyndte første verdenskrig og tegnet på de sidste dage. I 2 timotius3 står der, Men du skal vide at i de sidste dage+ vil der være kritiske tider som er vanskelige at klare. 2 Mennesker vil være egoistiske, pengeglade, pralende, stolte, blasfemiske, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, 3 uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagtalere,* uden selvbeherskelse, aggressive, uden kærlighed til det der er godt, 4 forræderiske og stædige. De vil være opblæste, og de vil elske fornøjelser i stedet for at elske Gud. 5 De vil lade som om de har gudsfrygt, men de giver den ikke lov til at virke i deres liv.*+ Dem skal du holde dig fra.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 12:12

Kære Tikka

Det lader til at være sandt, at der er noget efter døden, men der skal nok forskes mere i det...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 13:52

Bibelen viser klart at sjælen er blodet og ikke noget der lever vidre et andet sted Ordet “sjæl” i Bibelen er en oversættelse af det hebraiske ord næʹfæsj og det græske ord psychēʹ. Det hebraiske ord betyder bogstaveligt “en skabning der ånder”, og det græske ord betyder “et levende væsen”. * Sjælen er derfor hele individet, ikke noget indeni der overlever legemets død. Hvordan viser Bibelen at menneskesjælen er hele personen? Er sjælen udødelig?
Nej, sjælen kan dø. Mange bibelvers omtaler sjælen som dødelig. Her er nogle eksempler:

“Den sjæl, der synder, den skal dø.” – Ezekiel 18:4, 20, da. aut. 1931.

I det gamle Israel var straffen for de værste forbrydelser: “Denne Sjæl skal udslettes.” (2 Mosebog 12:15, 19; 3 Mosebog 7:20, 21, 27; 19:8, Lindberg) Personen skulle “miste sit Liv”. – 2 Mosebog 31:14, Lindberg.

I nogle bibelvers bruges det ordrette udtryk “død sjæl” om et lig. (3 Mosebog 21:11; 4 Mosebog 6:6) Nogle bibeloversættelser bruger udtrykkene “afdød” eller “lig”, men på hebraisk bruges ordet næʹfæsj, eller “sjæl”.
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 14:28

Hej Jørgen (fred være med dig)

Jeg tænker i andre baner...
Your friend forever

Jan
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 15:13

Ja det må du jo også gerne, men så er det jo ikke Biblen du læner dig op af.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 15:46

Som selv kristen er det ikke Bibelen jeg læner mig op af, men Gud (det er ikke Bibelen jeg tror på men Gud) og især Gud i forbindelse med den historiske KAIROS ÅBENBARINGENS KRISTUS begivenhed: den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke Virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus. I flokken rækken af disse skønne mennesker = stiller jeg mig solidarisk - især pga den ÅNDS FRIHED og KÆRLIGHED der altid står over bibelfundamentalisme fx.

I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.
En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende. 2 Kor 3.

Herren« er Ånden, og hvor Herrens ånd er, dér er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er. 2 Kor 3.

Det sidste er et af de flere steder hos Paulus hvor grundlaget for en JESUS KRISTUS IKON teologisk forståelse "legitimeres".

Her findes vores sande ukrænkelige ANSIGT og PERSONhed - personlighed og menneskelighed fra GUD i KRISTUS - vi kunne også sige GUD i øjenhøjde og ikke længere verdensfjern og uforståeligt og ubegribeligt for os - som netop er det JESUS KRISTUS er religionshistorisk verdenskendt for at have ændret ved vores Gudsforståelse og Gudsrelation. Gud er nemlig kommet os nær i KRISTUS.

Det betyder ikke at det er menneskets ånd der kan udgrunde og begribe Gud - men det er gennem den Guds Ånd vi har at Gud ÅBENBARER sig for os.


Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. 1 Kor 2.


Mange kærlige hilsner HansKrist

PS:

De to sidste indlæg af dig HansKrist er på et usædvanligt højt niveau og pædagogisk enkelt og klart formuleret. Kender ingen der kan tale om det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET som dig - det er teologisk set i absolut verdensklasse og vi får så meget foræret.


Manden er jo genial - og så giv ham dog for ind i helvede den anerkendelse han fortjener.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 16:24

Ja men har du talt med Gud da ?
Indsendt af: ABC

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 16:53

Hej Jørgen (fred være med dig)

Jeg skal ikke kunne sige, om der er belæg for reinkarnation i de gamle skrifter, men det ville ikke komme bag på mig ler Det er trodsalt sandheden blinker

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/reinkarnation-og-kristendom-idehistorisk-set

Nu må vi hellere lytte lidt til HansKrist heart

Your friend forever

Jan
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 22/01/2022 18:58

Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. 1 Kor 2.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 23/01/2022 07:59

Du mener så at Ånden står højre en Gud.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 23/01/2022 13:26

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Ja Satan og hans Engle blev kastet ud af himlen og ned i jordens nærhed i 1914 og da blev Guds rige oprettet i Himlen og Jesus begyndte at herske.
Og det har været tydeligt, for i 1914 begyndte første verdenskrig og tegnet på de sidste dage. I 2 timotius3 står der, Men du skal vide at i de sidste dage+ vil der være kritiske tider som er vanskelige at klare. 2 Mennesker vil være egoistiske, pengeglade, pralende, stolte, blasfemiske, ulydige mod forældre, utaknemmelige, illoyale, 3 uden naturlig hengivenhed, uforsonlige, bagtalere,* uden selvbeherskelse, aggressive, uden kærlighed til det der er godt, 4 forræderiske og stædige. De vil være opblæste, og de vil elske fornøjelser i stedet for at elske Gud. 5 De vil lade som om de har gudsfrygt, men de giver den ikke lov til at virke i deres liv.*+ Dem skal du holde dig fra.

1914 ? Det var længe at vente på at blive konge, og da ubehageligt at skulle være sammen med satan i så lang tid, når Jesus havde besejret ham ved sin offerdød.

Hvorfor røg han ikke ud før, når Jesus havde fået givet al magt i himlen og på jorden?

*

og Jesus begyndte at herske.

Hvordan skal det forstås? Verden er jo ikke blevet bedre


*

Nå, men det var guds rige i fadervor –

Fader!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige;
giv os hver dag vort daglige brød,
og forlad os vore synder,
for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os,
og led os ikke ind i fristelse.«
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/luk/11#2

Riget i bønnen der bedes om, er så det vi venter på kommer til jorden, for himmeriget har jo været der "altid" - fra tidernes morgen

Ellers kunne de jo ej heller søge guds rige først, som jo blev sagt før himlen blev renset.


*

Guds rige på jord … guds vilje på jord kommer vel bibelsk til at ske uden vores bønner? men jeg tænker, at de som skal bo der til den tid skal leve og tænke anderledes end vi gør i dag, hvis forholdene skal blive som før syndefaldet i Edens have, er det realistisk at tro, når Adam og Eva - fuldkomne mennesker ikke kunne?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Ingen farve ved redigering

¨¨¨¨

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 23/01/2022 13:34

Læs nu hvad der står


i 1 Kor 2:

Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud

og 2 Kor 3:

I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.2 Kor 3 her citeret er kristendommen i en nøddeskal.

Efter at menigheden, vi kristne, har stiftet bekendtskab med Paulus er der ikke mere at komme efter - vi bliver slået af forundring hvorefter ingen mennesker gider høre mere pjat - fordi hvem foretrækker ikke et liv med Gud "in real life" frem for spekulation og overtro - frem for menneskelig filosofi og tankespind.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 05:28

Mener så at Ånden står højre en Gud.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 08:45

Citat:
Jørgen Primdahl:

Mener så at Ånden står højre en Gud.Går ud fra du ville have skrevet:


"Mener du så at Ånden står højere end Gud?"

Hvis det var hvad du ville spørge mig om er mit svar:

Vi kan ikke adskille Gud fra sin Ånd -

Gud er fuldt ud Gud i Guds Ånd og er ikke mindre eller mere Gud her (så at en rangordning er muligt som om Gud kunne være i splid med sig selv) hvilket er det Paulus og vi kristne mener når vi siger Gud Helligånden.

Der hvor det går galt er hvis mennesket forveksler sin ånd med Guds Ånd - med Gud Helligånden.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 09:25

Ja nu er det jo ikke sådan at mennesker er skabt med en ånd i den forstend, eller hvad mener du.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 11:30

Hej Jørgen hvad du mener med "ånd i den forstand" er jeg ikke helt klar over som når du skriver:

"Ja nu er det jo ikke sådan at mennesker er skabt med en ånd i den forstend, eller hvad mener du."

Ånden (Gud Helligånden) er i enhver menneskelig situation fri til at virke i menneskets ånd, ja Gud som Ånd er altid nærværende i menneskets ånd bevidst eller på ubevidst plan.

Salmisten: "tag ikke din Ånd væk fra mig".

Hvilket viser at Guds Ånd kan vi ikke beherske som var det vores egen ånd. Hvilket jo Paulus også siger i 1 Kor 2. Men gennem ÅBENBARINGENS EKSTASE (1)* er vores ånd ude af center og GUDS ÅND er inde - har grebet os i vores center = cor = ❤️ hjerte og måske vi i en længere periode vil være drevet af Ånden som Paulus skriver. Men det er menneskeligt at glemme Gud (Gud Helligånden) og blive selvoptaget (mennesket begynder at kredse om sin egen ånd (2)*) - men helt afskåret fra Guds Ånd er ingen mennesker.


(1)*:

Åbenbaringens Ekstase er forudsætningen for den religiøse spirituelle dybdedimension. Hvilket Paulus i 1 Kor 2 så smukt beskriver. EKSTASE at vi er ude af os selv (står ud af os selv) og Gud inde, at vores ånd er ude og Guds Ånd er inde. Dette er hvad EKSTASE betyder. Vi er ude af os selv uden at miste os selv - som Paulus (3)* er en mester i at redegøre for - modsat en stor del af østens religiøsitet hvor menneskets Ego'Self akse struktur bliver opløst i det guddommeliges nærvær, også derfor stofmisbrug i hippie bevægelsen var så populært - da det flugter med at vi opløser vores sunde raske Ego'Self dybdestruktur.


(2)*:

Synd er at mennesket er selvkredsende - indkroget i sig selv, kredser omkring sin egen ånd udelukkende (kundskabet om godt og ondt udenom Gud). Og gør vi dette har vi afskåret os selv fra:

1):

Gud

2):

Skaberværket

3):

Næsten

4):

os selv i dybet - SELVET - den religiøse spirituelle dybdedimension - os som Guds Børn og skabt i Guds Billede og Guds Vilje og Mening med os - vores KALD - alle er KALDET af GUD til et og andet - hvilket Paulus redegør for i forbindelse med ÅNDSGAVERNE - GUD HELLIGÅNDENs KARISMATISKE NÅDEGAVER.(3)*:

Paul's mysticism was not like the mysticism elsewhere described as a soul being at one with God. In the mysticism he felt and encouraged, there is no loss of self but an enriching of it; no erase of time or place but a comprehension of how time and place fit within the eternal. A. Schweitzer.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 12:38

BØN ER FORØVRIGT AT LADE GUDS ÅND KOMME TIL I VORES LIV FOR AT VI KAN ERFARE ÅNDENS FRUGTER OG ÅNDSGAVERNE som Paulus overalt i sine breve skriver meget detaljeret om.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 13:10

Ja, „Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, godhjertethed, godhed, tro, mildhed, selvbeherskelse.“ — Gal. 5:22, 23,
De egenskaber som den hellige ånd frembringer hos os, genspejler den personlighed der kendetegner Jehova Gud, som er kilden til den hellige ånd. (Kol. 3:9, 10) Jesus viste hvad der var den vigtigste grund til at kristne skulle søge at efterligne Gud. Han sagde til apostlene: „Min Fader er herliggjort ved dette at I bærer megen frugt.“ * (Joh. 15:8) Når vi opdyrker „åndens frugt“ hos os selv, kommer resultatet tydeligt til udtryk i måden vi taler og handler på, og dette fører til lovprisning af Gud. (Matt. 5:16) På hvilke måder adskiller åndens frugt sig fra det der præger Satans verden? Hvordan kan vi opdyrke åndens frugt? Hvorfor kan det være en udfordring at gøre det? Vi vil se nærmere på disse spørgsmål når vi nu behandler de tre førstnævnte bestanddele af åndens frugt — kærlighed, glæde og fred.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 13:32

Indsendt af: Hanskrist
BØN ER FORØVRIGT AT LADE GUDS ÅND KOMME TIL I VORES LIV FOR AT VI KAN ERFARE ÅNDENS FRUGTER OG ÅNDSGAVERNE som Paulus overalt i sine breve skriver meget detaljeret om.

Bøn er henvendelse til gud hvis man går ind i sit inderste kammer som biblen udtrykker det … som jo har med vejrtrækning at gøre, da vi opfordres til at bede uophørligt.

For at erfare åndens frugt, skal man jo vide hvad der forstås med dette ... gud er kærlighed - jovist - men er det muligt at elske ved hver vejrtrækning.

omvendelse skal der til ...

... og hvem holder os på vejen? - vores vilje i samarbejde med guds ånd - guds ånd i hvis billede vi er skabt

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 17:51

Først rart at læse Tikka at vi et stykke af vejen kan være enige og at hvad jeg skriver ikke skal igennem bibelfundamentalismens kværn.

Citat:
Tikka:

For at erfare åndens frugt, skal man jo vide hvad der forstås med dette ... gud er kærlighed - jovist - men er det muligt at elske ved hver vejrtrækning."For at erfare åndens frugt, skal man jo vide hvad der forstås med dette"

Nej ikke nødvendigvis, det er jo ÅNDENS Frugt og ikke dine anstrengelser mod noget du vil. Det er Guds Vilje med dig og de Guds Åndens Frugter der ryger ned i din turban som gaver gratis fra Gud.

Vi må lade Gud komme til i vores liv.

Nej bøn i kristen forstand er ikke at meditere på hvert eneste vejrtrækning, men det er en kropslig (1)* total hengivelse og overgivelse af vores ånd til Guds Ånd og så skal vi bare være et villigt offer for Guds Vilje med os - og villigt tá imod de overrraskelser - Åndsgaver og Åndsfrugter - men ikke mindst ideer og tanker og syner og motiver (MOTIVATIONER) og inspirationer og tilskyndelser der er fra Gud.

Hvis du synes dette er svært at forstå så snak med Jung om det jeg skriver eller vælg en dygtig Jungiansk Terapeut.

Den vestlige paulinske spiritualitet er ikke som den østlige new age spiritualitet hvor vi skal være opmærksom og bevidst omkring hvert eneste vejrtrækning.

Bøn er i den vestlige kristne spirituelle tradition meget mere en helhjertet proces orienteret erotisk overgivelse og hengivelse til Guds Ånd, hvor vi ofte når Guds Ånd og Vilje begynder at arbejde i os ryger spontant over i de livgivende stimulerende trancedagdrømmerier - hvorfra Guds tanker og ideer og syner og motiver - MOTIVATIONER og inspirationer strømmer os imøde. Så vi skal altså ikke anstrenge os med vågen bevidsthed og opmærksomhed på hvert åndedræt, da vi har Gud og Guds Ånd at være til i.


(1)*:

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag - det skal være jeres åndelige gudstjeneste.(Rom. 12,1).

Paulus er så dyb (og så meget også i højden og bredden - men ikke mindst i KRAFT og STYRKE) at vores new age spiritualitet i den grad får problemer med at være på omgangshøjde.

Det er min opgave som religionsfilosof at bringe dette forhold frem i lyset i vor tid, ja det er min forbandede pligt fordi jeg har evnerne.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 18:28

bibelfundamentalismens kværn, hvad er det ?
Åndens frugt, det er ens gerninger, altså ens måde at leve på.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 18:46

Bibelfundamentalisme er at tro på Bibelen ukritisk hvert ord frem for at tro på Gud.

Det jeg savner hos Jehovas Vidner var at de havde taget Gud med ombord i deres liv som Jesus og Paulus - men de er alle firkantede bibelkonkordantisk tænkende - så menneskelig åndelig bibel spekulation har erstattet der hvor Guds Ånd skulle være.

Trist trist trist

Deres vilkårlige specielle bibel forståelse og læsninger har fuldstændig erstattet Gud som de ikke kender overhovedet - da de blot overtror der hvor det var virkelighed for Jesus og Paulus og alle os andre.

Og iøvrigt går de og venter og venter og venter - de er i passiv venteposition og formår ikke at leve i et skabende forhold til Gud.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 20:01

Når jeg taler om at bede uophørligt – lige som vejrtrækningen - er der jo tale om en indentitet som man skal ville, og ikke dette at fokus er på vejrtrækningen, men på gud som man henvender sig til i bønnen.

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 24/01/2022 21:40

Citat:
tikka: Når jeg taler om at bede uophørligt – lige som vejrtrækningen - er der jo tale om en indentitet som man skal ville, og ikke dette at fokus er på vejrtrækningen, men på gud som man henvender sig til i bønnen.


Det fremgik ikke helt tydeligt, tværtimod.


Tikka: "der er jo tale om en identitet som man skal ville".


Ja det må du om Tikka, men det er netop ikke bøn som Paulus opfatter det og det er principielt i en dyb forståelse den kristne spiritualitet ikke korrekt at vi skal ville noget i og med bønnen. Rom 8 siger det ret præcist.

Det er ikke i overensstemmelse med 1 Kor 2 og Rom 8 hvor Paulus redegør for tingene.

Det er jo et spørgsmål om at Guds Vilje med os kommer til udtryk. Så vi skal netop ikke ville noget (ihvertfald ikke i bøn (du kan så i alle andre situationer ville noget men ikke lige i bøn)) men at du mener det, stemmer også med at du mente det var nødvendigt at kende Åndens frugter for at få del i disse. Efter min mening forstår du ikke at bede, at lade Gud komme til orde i dit liv.

Det er sådan jeg ser på det og ville råde folk i forbindelse kristen bøns praksis.

Mvh HansKrist

PS:

Du skriver: "der er jo tale om en identitet som man skal ville".

Dette kan jeg huske før du har nævnt, men jeg har aldrig forstået det, ej heller hvad du mener med det og hvad det dækker over.

Det er vel ikke dig der skal kende din identitet (så du kan sige du vil den) tværtimod er det jo Gud der skal give dig identitet også en fuldstændig overraskende af slagsen der kommer bag på dig.


PPS:

Det er vigtigt jeg udtrykker mig tydeligt så det står klart for jer hvad jeg mener om tingene og også formår at give jer indblik i min og Tillich og Jung's forståelse Paulus.


PPS:

Lidt interessant at du åbner for hvad du står for. Vi er nok nogle der i mange pr har ænsket at lære dit "åndelige" ståsted at kende.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 08:44

Okay, hvor er det at du mener at vi udelader Gud ?

Vi går netop efter Biblen fordi at det er Gods inspirerede ord, og som også Paulus har skrevet sine breve i samt alle de andre.
Og vi bruger Guds navn som de eneste, der hvor alle andre har udeladt det.
Så du kan da ikke påstå at vi udelader Gud, jo det kan du jo godt men så er du da også fuldstændig afmarseret.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 11:00

Gud har ikke noget at gøre med at læse noget, fx Bibelen og så OVERTRO dette. Dette er noget mentalt fis, noget sindsligt opfundet af menneskets ånd.

Gud og mennesket har konkret virkelighed sammen og det var det Jesus Kristus og Paulus ville demonstrere for os.

Vi skal ikke læse og OVERTRO noget så er man som jer fuldstændig afmarcheret.

Men lev I bare i jeres bibelkonkordantiske overtroede forestillings verden - mens vi andre har taget Gud med i vores eksistens liv og virkelighed - uden overhovedet at have læst og OVERTROET os frem til noget om Gud - vi stoler på at Gud er i virkeligheden og ikke er et menneskeligt produkt som en bibelkonkordantisk OVERTROET forestillings verden.

Som kun eksisterer fordi I går rundt og OVERTROR en speciel udlægning af Bibelen.

Lad nu Gud vise sig selv og gøre sig selv gældende for jer i jeres eksistens liv og virkelighed.

Læs 1 Kor 2 og 2 Kor 3 - her slår Paulus fast at man ikke kan læse og studere sig frem til det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 12:02

Mens vi andre har taget Gud med i vores eksistens liv og virkelighed - uden overhovedet at have læst og OVERTROET os frem til noget om Gud - vi stoler på at Gud er i virkeligheden og ikke er et menneskeligt produkt som en bibelkonkordantisk OVERTROET forestillings verden.
Hvem er vi andre ?
I hverken 1 eller 2 Korinter står der absolut ikke noget om at vi ikke skal læse i skrifterne, tværtimod så står der i 2 Timotius3: 16 Og det er skrevet af selvsamme Paulus,( Hele Skriften* er inspireret af Gud+ og nyttig til undervisning,+ til vejledning, til korrektion* og til opdragelse i det der er rigtigt)
Så det er noget komplæt vrøvl du kommer med, arme dem som har deres lærdom fra dig.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 12:38

Fint nok Jørgen vi har haft en snak men vi kommer ikke videre og min stilling til Jehovas Vidner er gjort op - uanset hvor skønne mennesker I kan være - så er I ikke interessant nok for mig at drøfte det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET med.

Min tid der også er mit liv skal ikke bruges på OVERTROISKHED men på videnskabelighed - at være beskæftiget med og forske i VIRKELIGHEDEN.

Timoteus pastoral brevene er ikke ægte Paulus breve. Blandt andet fordi det ikke stemmer med 2 Kor 3 hvad du citerer.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 12:56

Men Paulus og Timotius var fuldkommen enige, det var Paulus der oplærte Timotius og han havde Timotius med på mange af hans rejser og sendte bud med Timotius rundt til de menigheder han besøgte, men du må have det godt.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 25/01/2022 16:53

Kære Tikka

Vi skal være mere modige og tillidsfulde i forhold til Gud - Gud Helligånden - stole på når vi overgiver og hengiver os - vores ånd - i Guds Ånds varetægt at modtage lige nøjagtig hvad Gud har til os - som bestemt ikke er noget vi behøver at have set konturerne af i vores egen ånd, bevidsthed.

Vi skal turde Gud - som er = med at TRO på Gud.

Også derfor stop for bibellæsning studie i perioder kan være en stor fordel - da vi derved ikke er forudindtaget mht hvad dumme vi tror vi kan få i vente.


Hvor er - i hvilket land, egn, område, befinder vi os:

Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag - det skal være jeres åndelige gudstjeneste.(Rom. 12,1).

Og Rom 8 om bøn og 1 Kor 2 og 2 Kor 3.

Ja kom ikke her og sige at Paulus nogensinde bliver gammeldags - han er et geni der også har noget aktuelt og relevant og nyttigt at sige selv vores moderne tid - det er SPIRITUALITET når det er bedst. Ikke så mærkeligt at Jung har bemærket disse forhold, da jo Jung's psykologi er bygget principielt op på Paulus "metafysiske" antagelser.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 08:23

Du tror at bare man sætter Paulus højest så er alt godt, lige stik imod hvad Paulus selv sagde,

Hvad er vores ånd som du er så stor fortaler for ?
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 09:11

Hvis det især er kristendommen i sit udspring og gennembrud i verden - i sin oprindelse, man er interesseret i, ja så må Paulus være omdrejningspunktet, da alle andre skrifter bærer præg af begyndende dogmatiske læresætninger. Paulus er Åndens Apostel pr se, hos ham står vi overfor ægte SPIRITUALITET - hvidglødende ENTUSIASME og brændende SPIRITUALITET. Hvis du læser mig vil du blive oplyst herom.

Hvad er vores ånd som du er så stor fortaler for?

Det er nu Guds Ånd jeg er endnu større fortaler for end menneskets ånd.

Mennesket er en levende sjæl som også dyrene er, men mennesket har også ånd i den grad vi har selvbevidsthed og historisk bevidsthed, og kan bevidst planlægge fremtiden, sætter en ny kurs, altså at vi ikke bare er prisgivet NU'et men også delvis behersker og råder over og kan navigere i vores fortid og fremtid.

"hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd" = selvbevidsthed.

En af de vigtigste forhold ved menneskets ånd - er hvordan vi bevarer vores gode humør, glæden, gåpåmodet og begejstringen og høje vitalitet, energiniveau, såvel som vi ser og finder en mening med vores liv.

Igennem den periode mennesket har tilegnet sig ånd - især gennem sproget - der er menneskets sjæleliv blevet styrket og blevet dynamisk og avanceret og ufatteligt omfattende.


Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.Mange kærlige hilsner HansKrist.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 13:45

Citat:
Når jeg taler om at bede uophørligt – lige som vejrtrækningen - er der jo tale om en indentitet som man skal ville, og ikke dette at fokus er på vejrtrækningen, men på gud som man henvender sig til i bønnen.


Vi taler om bøn - dette er der forskelligt om i biblen

Vi skal ikke plapre - ikke sige det samme - ikke stå på torvet til skue - men bede uophørligt - altså lige som man trækker vejret - og dette gør man bedst i sit inderst kammer, da der er tale om et personligt forhold, men uophørligt er noget man vokser sig til, i takt med gud fylder i ens tanker og liv mer og mer

Ved man ikke hvad man skal bede om gør guds ånd det for en.

Bøn er når man i tillid henvender sig til gud, som også er en tilbedelses handling - og dette betinger jo man har en ide/forestilling om denne gud man henvender sig til i ånd og sandhed

Jesus sagde, at kneb det med denne forestilling, hvem faderen er, skulle man blot kende ham, så kendte man også faderen -
… og hvad var Jesus kendt for.

Han havde ifølge biblen et meget tæt og levende gudsforhold til sin himmelske far, og sagde Gud er ånd og skal tilbedes i ånd og sandhed

Et levende forhold han viste som guds søn og den lovede messias - og dette var hans identitet, som han mente, han havde fået af faderen, men også en identitet han ville leve op til som tømmeres søn, der var hans offentlige identitet bland dem, som kendte ham fra barns ben

*

Hvad enten man er troende eller ej, er min påstand, at dette kammer / rum er i enhvers indre …

Når man har fundet det, er det en slags helle, hvor verden er udelukket, og som man kan gå ind i hvor og når som helst … ellers kan man jo heller ikke bede uophørligt.

Det kræver dog noget øvelse, dette at forblive i kammeret hvorsomhelst, men har intet med østlig meditation af gøre.

*

Et barn fader forhold giver klart den bedende en fordel og man kan jo selvfølgeligt bede om alt, men ikke alt bliver opfyldt …

og ved man ikke hvad man skal bede om træder guds ånd til ifølge biblen og beder for os.

Man skal jo tænke på, gud kan se i hjerter - kan se hvad vi rummer og hjælper os gerne frem til at gøre hans vilje, men ønsket og viljen til det skal være vor egen.

Man skal ville det.

Ellers var der jo ingen logik med den frie vilje hvis gud former os hvis vi ikke vil, men vil vi, er der tale om et kærligt samarbejde.

”Vi” elsker gud fordi han elskede os først … og når jeg taler om kammeret – det indre rum hvor man henvender sig til gud i bøn er det jo med tanken om dette, og at vi er skabt i guds billede, som vi kan finde i dette rum og ta med ud i den fælles virkelighed. Det kan vi, fordi vor verdslige identitet er væk, når bønstilstanden lykkes

Så vil man gud er man også åben overfor hvad man mener har med gud at gøre.

Kigger vi på biblens beskrivelse af, hvad Jesus var kendt for, er der jo ud over bønsforholdet til gud også tale om forkyndelse af guds rige og evigt liv -

Her kan med fordel læses beretningen om Nikodemus og dette at blive født på ny.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/joh/3

Noget man skal ville – og så hjælper guds ånd – hvis motivet bag det at ville stemmer overens med hans vilje

*

Når man har fokus på gud - når gud er i ens liv og man henvender sig til ham i bøn bliver man selvfølgeligt præget af dette forhold som er identitets skabende, og man er bestemt bevidst om egen identitet, elles kan man jo ikke som Paulus taler om egen ånd - ikke adskille egen ånd og kristi ånd som er guds ånd ... og i øvrigt ej heller ændre sind til en anden egen ånd.

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 14:41

Hej Tikka

Rart du i langt højere grad er begyndt at give udtryk for hvad du selv står for. Pyha, nu er vi fri for at gætte om hvad Tikka egentlig mener, da du nu mere og mere præsenterer dig selv i det du skriver. Spændende bliver det når vi nærmer os spørgsmålet om hvor du står i forhold til kristendommen, som du jo hidtil har afvist, at have ståsted der.Citat:
Tikka: Bøn er når man i tillid henvender sig til gud, som også er en tilbedelses handling - og dette betinger jo man har en ide/forestilling om denne gud man henvender sig til i ånd og sandhedOkay vi er begge enige om at der er mange forskellige former for bøn.


"dette betinger jo man har en ide/forestilling om denne gud man henvender sig til i ånd og sandhed"


Nej ikke nødvendigvis, for i den Paulinske Jungianske form for BØN vi hører om i Rom 8 og
Rom 12 (indledning) og 1 Kor 2 - her er det Gud der åbenbarer sig for os.

Det er en fordel til tider at vores ideer og forestillinger om Gud at vi glemmer disse og gi'r Gud en chance for at være Gud (at vi tør mødet konfrontationen) og ikke blot et "fantom" eller idé i vores mentale forestillings univers.

-0-0-0-


Herlige ord fra dig her:


Citat:
Jesus sagde, at kneb det med denne forestilling, hvem faderen er, skulle man blot kende ham, så kendte man også faderen -
… og hvad var Jesus kendt for.

Han havde ifølge biblen et meget tæt og levende gudsforhold til sin himmelske far, og sagde Gud er ånd og skal tilbedes i ånd og sandhed

Et levende forhold han viste som guds søn og den lovede messias -Nu når du har den forståelse også, hvorfor går du så ikke ind og blander dig i den debat jeg har haft med Arne - i Emnet og tråden "Hvad er JESUS KRISTUS kendt for at have bragt i spil i verden".

Dette at I andre næsten aldrig blander jer gør at Arne tror at der ikke er nogen der støtter op om hvad jeg hævder.

I gamle dage med Kræn-p og Anne (ALH) og Disciple med mange flere, der blandede folk sig eller deltog folk i debatterne, men det gør I der er her nu meget sjældent og ja det gør at Arne tror jeg altid står alene med mine synspunkter da I andre forholder jer tavse, selv når Arne efterlyser hvad I mener, høre vi ikke et ord.

Vores debat sted kunne blive mere interessant hvis der var et større engagement og ja Arne ville blive klogere, da han er indifferent over for hvad jeg skriver, men meget følsom overfor hvad I mener.

Mange kærlige hilsner HansKrist
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 18:19

Citat:
Rart du i langt højere grad er begyndt at give udtryk for hvad du selv står for.

Har vist ikke skrevet andet end hvad du finder i biblen

*

Citat:
Citat:
"dette betinger jo man har en ide/forestilling om denne gud man henvender sig til i ånd og sandhed"


Nej ikke nødvendigvis, for i den Paulinske Jungianske form for BØN vi hører om i Rom 8 og
Rom 12 (indledning) og 1 Kor 2 - her er det Gud der åbenbarer sig for os.

En åbenbaring forstås altid af den der oplever den, og kan kun omsættes til noget man i forvejen kender - og eller noget som man forstår hvordan skal tolkes … og er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd.

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af

Hvad var det der skete ved Paulus omvendelses oplevelse.

Thjaee kan man jo strikke mange historier om, men konkret skete der det ifølge biblen, at hans forehavende blev stoppet - en slags hvad har jeg gang i – og ja - han spurgte jo til hvem Herren var.
Dette var jo en åbning til det som skete, og bibelsk grunden, at gud kunne bruge ham

*

Citat:
Det er en fordel til tider at vores ideer og forestillinger om Gud at vi glemmer disse og gi'r Gud en chance for at være Gud (at vi tør mødet konfrontationen) og ikke blot et "fantom" eller idé i vores mentale forestillings univers.

Hvis man tror, er der ikke tale om noget fantom, for troen er jo en virkelighed

*

Citat:
Nu når du har den forståelse også, hvorfor går du så ikke ind og blander dig i den debat jeg har haft med Arne - i Emnet og tråden "Hvad er JESUS KRISTUS kendt for at have bragt i spil i verden".


Fordi jeg normalt ikke blander mig i andres konflikt og her konkret, fordi jeg ikke forstod ”jeres” anklager og forsvar og ej gider personfnidder, og ikke mindst fordi min holdning er denne, at du er jer begge.

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 26/01/2022 19:24

Tikka:

Har vist ikke skrevet andet end hvad du finder i biblen

Det har du gjort rigtig meget, men du har dog indimellem afsløret i små glimt at du er en NU'ets new age flipper og at du ihvertfald ikke er kristen, og begge dele finder jeg intet af i bibelen.

Ligeledes dit første skriv om bøn ej heller hører bibelen til, men igen vor tids new age.

Og ja du var lige begyndt at afsløre hvad du selv vil stå på mål for. Iøvrigt er du den eneste af os debattører der skjuler hvad du selv mener om tingene. Noget Arne har boret rigtig meget i og undertegnede også.

-0-0-0-0-


Tikka:

En åbenbaring forstås altid af den der oplever den, og kan kun omsættes til noget man i forvejen kender - og eller noget som man forstår hvordan skal tolkes … og er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd.

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af.


Lidt for bombastisk og vist kun fordi du ikke kan ta imod kritik at du bliver så firkantet dogmatisk. Hvorfor ikke drøfte tingene, være lidt åben, lidt videnskabelig og nysgerrig???

Hele Jung's Psykologi om det kollektive ubevidste og dets objektive indhold hævder netop at hvad du påstår ikke er muligt, er muligt og er hvad der sker fra tid til anden - hvis vi tør mødet og konfrontationen.

Du er lidt for meget i din egen subjektivisme eller subjektivitet. Igen det med at du ikke vil anerkende nogen former for objektivitet.

Her kunne jeg anbefale Tikka: barfodsløb på stranden i januar måned, og at kæntre i kajak og at bygge et hus og måske bestige Mount Everest. Det siger sig selv at i radiator stuetemperatur hvor der kommer penge på kontoen hver måned og med et Visa Dankort og Rema om hjørnet og køleskab i huset - så er det jo muligt at benægte enhver form for objektiv virkelighed. Men sådan har menneskehedens liv på kloden kun været i et par sekunder, vores fortid var mennesket stående overfor en objektiv virkelighed der betød liv og død (indrømmer det ikke er sådan idag og at folk er blevet gjort fremmed overfor de objektive givne vilkår der gjaldt vores forfædre).


Tikka:

"Hvad var det der skete ved Paulus omvendelses oplevelse.

Thjaee kan man jo strikke mange historier om,"


Og det gør du så - som så ofte før - bom bom bom - bare du selv tror på din fundamentalisme - men det gør du jo ikke altid ved vi, reelt vil du jo ikke selv stå ved hvordan du mener kristendommen SKAL forstås.

Men det var jo det der var begyndt at ændre sig og straks jeg nævner det - flygter du væk fra autentiske dig. Hvad pokker dog er det du så bange for????


Tikka:

"Hvis man tror, er der ikke tale om noget fantom, for troen er jo en virkelighed"

Gider ikke lige nu igen drøfte kategorien "virkelighed" med dig - da du ingen respekt har for den naturvidenskabelige form for virkelighed - ja for dig kan alt være virkelighed også det man overtror og opdager er overtro - men stadig er det for dig virkelighed - iøvrigt det vi andre kalder indbildning.


Har forklaret mange gange at jeg er naturvidenskabelig orienteret og ikke vil godkende din relativisme og social konstruktivisme og helt igennem vilkårlige subjektive forhold til hvad vi kan betegne som virkelighed.

Dette spørgsmål, hvordan begrebet virkelighed skal defineres og forestås og hvordan kristendommen skal forstås, det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET - skal/kan forstås --- er to spørgsmål hvor vores uenigheder er så store - at vi kun kan stå overfor hinanden og afvise blankt den andens forståelse og standpunkt.


Tikka: Fordi jeg normalt ikke blander mig i andres konflikt og her konkret, fordi jeg ikke forstod ”jeres” anklager og forsvar

VRØVL - selvfølgelig forstod du det. Hvilket du har givet flere prøver på. Hvilket netop var det jeg henviste til. Men fint nok at du er konfliktsky og bare ser til selv om du har en klar holdning til hvad der drøftes.Tikka: "og ikke mindst fordi min holdning er denne, at du er jer begge."

Hvorfor evigt og altid dette infantile idiotiske pjat - helt absurd du fortsætter med dette, når du ikke engang vil løfte sløret for hvordan din talen i gåder skal forstås.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 29/01/2022 12:35

Citat:
Tikka:

En åbenbaring forstås altid af den der oplever den, og kan kun omsættes til noget man i forvejen kender - og eller noget som man forstår hvordan skal tolkes … og er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd.

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af.


"er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd".

Nej Gud og Guds Ånd har vi mennesker direkte erfaringer med som de åndelige væsner vi er. Om menneskets ånd og Guds Ånd (1)*

Iøvrigt kan man ikke sige, "at Gud er til og har en ånd" - dette lyder som et barn der ikke forstår hvordan kategorien Gud og Guds Ånd skal forstås.

Så hvad Gud er og Guds Ånd er, det lærer vi igennem vores religiøse åndelige spirituelle erfaringer.

Det er Gud der åbenbarer sig for os, og vi kan ikke læse os frem til hvad Gud er, men vi kan læse hvordan andre har haft Gudserfaringer, åndelige erfaringer. Åbenbaring som kilde til erkendelse sker gennem vores åndelige spirituelle EKSTATISKE TRANSCENDENS erfaringer. Det bryder med (overtrumfer) vores fornuftige hverdagsbevidsthed og normale væren til, normale energi niveau og gejst og mod på livet. "Here, we’ve entered a realm that seems utterly removed from the ascetic calm we think of as essential to meditation , Buddhist or not". (2)*

Det samme med Guds Ånd, også her gælder at vi kender Guds Ånd gennem Guds Ånd nærværelse i vores liv, Guds Ånd der griber os, og Ånden, Guds Ånd der driver os.

Hverken Gud eller Guds Ånd kan vi læse os frem til hvad/hvem dækker over er. Vi kan læse hvordan andre har erfaret Gud i deres liv og Guds Ånd's nærværelse og gerninger i deres liv (Åndsgaverne og Åndsfrugterne).

Er det så subjektive psykiske erfaringer? Nej det er spirituelle erfaringer, altså åndelige erfaringer, som omfatter mennesket i dets Totalitet, Helhed, i dets Centrerethed.

Religiøse spirituelle, åndelige erfaringer, er en central akt, rammer mennesket i dets Center (Cor - Hjerte), mennesket i dets HELHED og TOTALITET og omfatter det psykiske, mentale, intellektuelle erkendelsesmæssige og det sjælelige emotionelle følelsesmæssige og det viljesmæssige, men altså som en central akt, det er ikke kun en del af en af de omtalte funktioner, dimensioner.

Aldrig er mennesket så levende livfuldt og energisk kraftfuld og livsbekræftet glad (i ekstase) som når det erfarer Gud eller Guds Ånds gerninger, Ny væren og virkelighed, i dets liv. Mennesket er ude af sig selv (ude af selvkredsen og subjektivitet) uden at have mistet sig selv.

Den spirituelle religiøse intelligens i vor moderne tid, kan være så ringe at mange kun tror det har at gøre med fiktive forestillinger fra fx overtroet og overtænkt og overindlært stof fra bibelen. At Bibelen er Guds Ord (3)*.


-0-0-0-0-0-


(1)*:

Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. 1 Kor 2Citat:

The Divine Spirit and the human spirit:

The Divine Spirit dwells and works in the human spirit.
The Divine Spirit breaks into the human spirit.
Ecstasy is the classical term for this state of being grasped by the Divine Spiritual Presence.
Although the ecstatic character of the experience of Divine Spiritual Presence does not destroy the rational structure of the human spirit (1)* it does something the human spirit could not do by itself.
The truth that the human spirit is unable to compel the Divine Spirit to enter the human spirit.
The Divine Spiritual Presence is not that of a teacher but of a meaning-bearing experience, the teacher can analyse and formulate the element of meaning in the ecstasy of inspiration, but when the analysis of the teacher begins, the inspirational experience has already passed.

But if the ecstatic reception of the Divine Spiritual Presence is described as "inspiration" or "infusion" or as both, we must observe the basic rule that the Divine Spiritual Presence's reception can only be described in such a way that ecstasy does not disrupt structure. The unity of ecstasy and structure is classically expressed in Paul's doctrine of the Divine Spirit. Paul is primarily the theologian of the Divine Spirit. His Christology and his eschatology are both dependent on this central point in his thinking. His doctrine of justification through faith by grace is a matter of support and defense of his main assertion that with the appearance of the Christ a new state of things came into being, created by the Divine Spirit. Paul strongly emphasizes the ecstatic element in the experience of the Divine Spiritual Presence, and he does so in accordance with all the New Testament stories in which he described. These experiences, which he acknowledges in others, he claims also for himself. He knows that every succesful prayer, i.e., every prayer which reunites with God has ecstatic character. Such a prayer is impossible for the human spirit, because man does not know how to pray; but it is possible for the Divine Spirit to through man, even should man not use words ("unspeakable sighs" - Paul). The formula - being in Christ - which Paul often uses, does not suggest a psychological empathy with Jesus Christ; rather it involves an ecstatic participation in the Christ who "is the Divine Spirit", whereby one lives in sphere of this Divine Spiritual power.

At the same time, Paul resist any tendency that would permit ecstasy to disrupt structure (jeg'ets forstands strukturer). The classical expression of this is given in the first letter to Corinthians where Paul speaks of the gifts of the Divine Spirit and rejects ecstatic speaking in tongues if it produces chaos and disrupts the community, the emphasis on personal ecstatic experiences if they produce hubris, and the other charismata (gifts of the Divine Spirit) if they are not subjected to agape. He then disusses the greatest creation of the Divine Spiritual Presence, agape itself. In the hymn to agape in 1 Corinthians, chapter 13, the structure of the moral imperative and the ecstasy of the Divine Spiritual Presence are completely united. Similarly, the first three chapters of the same letter indicate a way to unite the structure of cognition with the ecstasy of the Divine Spiritual Presence. The relation to the divine ground of being through the Divine Spirit is not agnostic (as it is not amoral); rather it includes the knowledge of the "depth" of the Divine. However, as Paul shows in these chapters, this knowledge is not the fruit of theoria, the receiving function of the human spirit, but has an ecstatic character, as indicated by the language of Paul uses in these chapters as well as in the chapter on agape. In ecstatic language Paul points to agape and gnosis - forms of morality and knowledge in which ecstasy and structure are united.

The church had and continues to have a problem in actualizing Paul's ideas, because of concrete ecstatic movements. The church must prevent the confusion of ecstasy with chaos, and it must fight for structure. On the other hand, it must avoid the institutional profanization of the Divine Spirit which took place in the early Catholic church as a result of its replacement of charisma with office. Above all, it must avoid the secular profanization of contemporary Protestantism which occurs when it replaces ecstasy with doctrinal or moral structure. The Pauline criterion of the unity of structure and ecstasy stands against both kinds of profanization.
(2)*:

Joe Loizzo. Ecstatic Altruism: The Secret Contemplative Art and Science of Tibet:

This brings us to the last and most essential feature of Tantric Buddhism: its reliance on euphoric and ecstatic states to help deepen and speed the work of meditative self-analysis and self-transformation. Here, we’ve entered a realm that seems utterly removed from the ascetic calm we think of as essential to meditation, Buddhist or not, a realm more akin to the otherworldly states of mystics like Saint Theresa of Avila or Saint John of the Cross. Yet the Tibetan take on these states is neither mystifying nor saintly but quite scientific and down-to-earth.

Akin to normal alterations of consciousness like dreamless sleep, orgasm or near-death states, meditation-induced flow states and natural highs can be harnessed to deepen and speed emotional healing and profound transformation. By disarming our minds and nervous systems and priming them for plasticity and learning, such states can empower us to break free of traumatic memories and stress reactions so we can fully realize radical open-mindedness and embody caring responsiveness. Once we’ve mastered this deep, transformational art, we’re free to awaken our native genius for ecstatic openness and to fuel it with our natural spirits of euphoric altruism, gradually forging them into the inspired mind and nervous system of a master altruist.

While the exotic Buddhism of Tibet sees mindfulness and lovingkindness as the foundation of any contemplative life, it also preserves meditative power-tools expressly designed for contemplative life in a stress-driven world. Among these, the role-modeling arts and blissful neuroscience of the Tantras offer what may be the quickest, most effective way to bring contemplative clarity and pure passion to our demanding lifestyle. Given the right guidance and step-by-step system of practice, the ecstatic Buddhism of Tibet offers us an exceptional path of altruistic vision and inspired leadership that may well help us shift the balance of global consciousness toward lasting peace and sustainable happiness before its too late. Citat slut(3)*:

Paul Tillich og Guds Ord og Bibelen:

Every day, by its impact on people inside an outside the Church, the Bible proves that it is the Divine Spirit's most important medium in the western tradition.
But it is not the only medium, nor is everything in it always such a medium. In many of its parts it is always a potential medium, but it only becomes an actual medium to the degree that it grasps the spirit of men.
No word is the Word of God unless it is the Word of God for someone; nor is it unless it is a medium whereby the Divine Spirit enters the spirit of someone.

The Bible does not contain words of God (or as Calvin has said, divine "oracles"), but it can and in a unique way has become the "Word of God".
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 29/01/2022 20:32

Citat:
Citat:
Citat:
En åbenbaring forstås altid af den der oplever den, og kan kun omsættes til noget man i forvejen kender - og eller noget som man forstår hvordan skal tolkes … og er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd.

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af.

"er gud og dennes ånd involveret skal ens bevidsthed rumme forestilling om dette, at gud er til og har en ånd".

Nej Gud og Guds Ånd har vi mennesker direkte erfaringer med som de åndelige væsner vi er.


Det handler om ord – og tanker er ord

Det er ordet /sproget der skaber vores fælles og egen virkelighed, og oplevelsen af begge er vor egen.

… og når du henviser til ord (1)* som dit argument for din sandhed - en ”virkelighed” - er der blot tale om der sættes ord på tro for nogle, samtidig med det netop ikke noget alle oplever som virkelighed - som gud har beredt dem som elsker ham -

Det betyder man ikke kan opleve gud og dennes ånd, hvis ikke man har billeder og forestillinger af disse ord - og langt mindre elske ham

(1)*:
Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. 1 Kor 2
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 29/01/2022 20:52

Citat:
Iøvrigt kan man ikke sige, "at Gud er til og har en ånd" - dette lyder som et barn der ikke forstår hvordan kategorien Gud og Guds Ånd skal forstås.

Nåda, er gud en kategori? stortchock

Biblen siger, gud skaberen er ånd og at dennes ånd svævede over vandene

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene.

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/1_Mos/1

Altså. Bibelsk er det ikke gud, men hans ånd der svævede – en ånd han kan udsende til at gøre sin vilje, men gud Jahve er én gud


Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner;
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/5_Mos/6

***
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 10:28

Sådan læser jeg det også Tikka, men det kræver jo at mar tror på Biblen.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 11:40

Det er korrekt Jørgen, du og Tikka tror på Bibelen men ikke den levende Gud,

Det kaldes bibelfundamentalisme,

Men bibelfundamentalisme er et kristent efter reformationens kætteri, og det at tro på Bibelen har ikke noget at gøre med det kristne begreb TRO som følger her:


Citat:
Paul Tillich:

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself.

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.

Faith is an act of a finite being who is grasped by, and turned to, the infinite.

Faith is being grasped by an ultimate concern, or in the grip of something which is of infinite seriousness for me which surpasses life and death.

TRO er et guddommeligt værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud. Den døder den gamle Adam, og gør os af hjerte, sind, tanker og alle kræfter til helt andre mennesker.
Oh, troen er i sit væsen en så levende, skabende, virkende og mægtig ting, at det er umuligt, at den ikke uafladeligt gør godt. Den spørger heller ikke, om der er gode gerninger at gøre, men inden man når at spørge, har den gjort dem og er altid virksom. Citat slut (hentet fra luthers fortale til Romerbrevet)


Hvad så med Bibelen, er den ikke Guds Ord? Nej men den kan under visse omstændigheder formidle Guds Ord, hvis Gud Helligånden vil det således. Her følger Paul Tillich's forklaring:


Paul Tillich, Systematic Theology 3 (den uovertrufne tredje bog - det 20 århundredes vigtigste religionsfilosofiske teologiske værk uden sammenligning). Apropos Bibelen skriver Tillich:

Citat:
Every day, by its impact on people inside an outside the Church, the Bible proves that it is the Divine Spirit's most important medium in the western tradition.

But it is not the only medium, nor is everything in it always such a medium. In many of its parts it is always a potential medium, but it only becomes an actual medium to the degree that it grasps the spirit of men.

No word is the Word of God unless it is the Word of God for someone; nor is it unless it is a medium whereby the Divine Spirit enters the spirit of someone.

The Bible does not contain words of God (or as Calvin has said, divine "oracles"), but it can and in a unique way has become the "Word of God".-0-0-0-0-0-

Men Jørgen husk Tikka siger det er HJERNESPIND at tro hvad der står i Bibelen. Tikka har utallige gange frasagt sig kristendommen, og heriblandt benægtet Guds Ånd, Gud Helligånden, som også I Jehovas Vidner gør det.

Stakkels jer to der ikke kender TROEN KRISTUS selv:

The worth "faith" cannot be applied to the Christ unless it is taken in its biblical meaning of a Spiritual reality in itself.

The faith of the Christ is the state of being grasped unambiguously by the Spiritual Presence.


Jeg har lidt ondt af jer begge to, fordi I ikke kan finde troen, finde ind til det kristne trosliv og dets spiritualitet. Det må ikke være sjovt at skulle søge tilflugt i Bibelkonkordantisk overtroiske HJERNESPINDs forestillinger og billeder.

jeg har sagt det før, jeg beder for jer begge to om at I begge må erfare Gud Helligåndens Nærværelse i jeres liv og dens potentialer for underfulde gerninger med jer. Og det er ikke sagt sarkastisk eller hånligt, jeg mener det helhjertet heart og velment, for som det er nu er I begge præget af et trist mørkt depressivt sindstilstand og humør - der mangler i den grad tegn på Gud Helligåndens Ekstatiske glædelige Nærværelse i jeres liv. Det er det ekstatiske element der gør at vi kan blive os selv frie og løs, blive fri og løs af os selv og erfare TROEN: the Divine Spirits Presence - Gud Helligåndens Nærværelse i vores liv. Kan vi ikke blive løse og fri af os selv, forbliver vi i menneskelig teoretisk skuen og spekulation, som er den kategori for erkendelse og forståelse Tikka er låst fast i, da hun ingen erfaringer kan gøre sig med virkeligheden udenom hendes teoretiseren og spekulation. Denne sprog og social konstruktivisme relativisme kan jeg som mat fys student og naturvidenskabelig orienteret overhovedet ikke have med at gøre. Og kan man ikke have ægte autentiske suveræne religiøse spirituelle erfaringer som Paulus siger vi har i 1 Kor 2, så ender vi i bibelfundamentalisme, bibelkonkordantiske overtroede og overindlærte forestillinger der er som Tikka hævder det = med HJERNESPIND. Stakkelse jer at I søger tilflugt i HJERNESPIND men ikke så mærkeligt når alternativet er at være i NU'et som dyrene og ingen tid have der varer = liv.

-0-0-0-0-


Paul Tillich, Systematic Theology 3 (den uovertrufne tredje bog - det 20 århundredes vigtigste religionsfilosofiske teologiske værk uden sammenligning).

Paul Tillich skriver om Systematic Theology:

"the present system is dependent on Paul's constructive doctrine of the New Creation in Christ"
Albert Schweitzer skrev at når Paul's den constructive doctrine of the new Creation in Christ blev forstået da ville der ske endnu større ting end der gjorde under reformationen hvor det var Paulus's retfærdiggørelse af TRO blev forstået.

I must confess that the present system is essentially, but indirectly, influenced by the SPIRIT-movements, both through their impact on Western culture in general (including theologians as Schleiermacher) and through their criticism of the established forms of religious life and thought.-0-0-0-0-


Thomas !
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 12:46

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Sådan læser jeg det også Tikka, men det kræver jo at mar tror på Biblen.


Hvordan man tolker det med hvad guds ånd er, og skal omtales har der gennem tiden været en del uenighed om, men udtrykket: kategorien Gud har jeg aldrig hørt, fra en som udgiver sig som troende stortchock
Citat:
Iøvrigt kan man ikke sige, "at Gud er til og har en ånd" - dette lyder som et barn der ikke forstår hvordan kategorien Gud og Guds Ånd skal forstås.


*

Nå men mit fokus i mit skriv du kommenterer er for mig ikke på tro, men ordet som det læses ...

... og videregives for, at at noget kan blive en virkelighed i et menneskes liv, hvis de tror det. Læs kapitlet ud.
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/5_Mos/6

Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem, både når du er hjemme, og når du er ude, når du går i seng, og når du står op.

Bibelskribenten fremsiger en ”Sandhed” til Israel – guds udvalgte folk - som skal videregives til børnene.

Ens virkelighed – og her også troen kommer - kan komme af det som høres … og det med sproget er jo ikke en ny ting, og meget er givet videre som kollektiv bevidsthed, men oplevelsen af det videregivet er vor egen oplevelse.

Vi lærer græsset er grønt, men oplevelsen af det grønne græs er vor egen.

Sådan er det smiler

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af.

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 12:59

Citat:
Tikka skråsikker dogmatiker:

Altså man kan ikke forestille sig noget man ikke har et billede af.Du befinder dig udelukkende i naturlig menneskelig erkendelse, altså menneskets ånd, fornufts, måde at erkende på.


men vores åbenbarede gudserfaringer og erfaringer af det guddommelige de hviler på ikke menneskets ånd, fornuft, men på Guds Ånd, Ekstatisk Fornuft - det beror på en EKSTATISK TRANSCENDENS begivenhed hvor vi overskrider vores hverdags fornuft og tænkemåde og sansemåde. Sådan har det alle dage været med den menneskets religiøse spirituelle dybdedimension. Ja det er definitionen på det religiøse spirituelle som ikke hører ind under naturlig fornufts erkendelse, men hører ind under ÅBENBARINGS DIMENSIONEN ERKENDELSES -former.


Citat:
Hvad intet øje har set og intet øre hørt,

og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte,

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham,

det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi Ånden ransager alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.men som den NU'ets new age ateist du er - der afskriver hvad Paulus skriver i 1 Kor 2 om den menneskelige religiøse spirituelle åbenbarings dimension for erkendelse, og som Jung bygger sin psykologi på, og som neurovidenskab har bevist eksistensen af, --- kan du selvfølgelig hverken påskønne eller forstå hvad Paulus skriver i 1 Kor 2 eller hvad Paul Tillich siger og HansKrist skriver. Om du fra naturen er udelukket fra en forståelse det den menneskets spirituelle religiøse åbenbarings dimension for erkendelse, skal jeg ikke kunne sige, eller om du har udelukket dig selv ved at trænge dig selv op i en krog, fordi hvad der står i bibelen dækker for dig over HJERNESPIND ene og alene, det skal jeg ikke kunne sige.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 13:07

hvordan og hvor meget du tillægger oplevelsen, hvad enten vi taler tro eller græs, er dit eget valg som afhænger af opmærksomhed - tid og sted og ikke mindst humør.

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 13:14

VRØVL


dermed påstår du virkeligheden er menneskets vilkårlige subjektive opfindelse, var dette korrekt ville vi ikke kunne bygge huse eller skibe eller flyve til månen.

Det du glemmer evigt og altid er den objektive virkelighed, som du konstant prædiker kun er menneskets egen vilkårlige subjektive opfindelse, hjernespind. Du vil ikke høre tale om nogen former for objektivitet i forbindelse menneskets liv, hverken fysiske, sjælelige eller åndelige liv, men psykoanalysen og især Jung påviste den objektivitet der endda hersker indenfor den vores psykiske sjælelige og ja åndelige spirituelle virkelighed vi participerer i, deltager i.

din position er idag opgivet, nemlig den sprog og social konstruktivistiske alene subjektivistiske "virkelighedsforståelse". Men du kan sagtens finde nutidig litteratur der hamrer fast igen igen din vilkårlige subjektivistiske forståelse virkeligheden, den sprog og social konstruktivistiske virkeligheds forståelse.

Især Heidegger's eksistential ontologiske undersøgelser har bragt os allesammen videre, vi er ude over subjektivismen.

Selv og verden hører uløseligt sammen. Og de eksistential ontologiske undersøgelser redegør for hvordan, menneskets kosmiske biologiske fysiske sanselige i verdens værens tilstedeværelse (dasein) skal forstås.


Og Paul Tillich der netop har en dyb og grundig forståelse Heidegger med i sin forståelse det kristne trosliv og det spiritualitet, undgår derved tro som bibelfundamentalistisk menneskelig overtroisk subjektivistisk vilkårlig hjernespind.


Du Tikka har aldrig formået at tænke den objektive virkelighed med, du befinder dig i din egen forestillede subjektive vilkårlige hjernespinds virkelighed. Og dit eneste alternativ er NU'ets ateisme evangelium. Men som Heidegger siger, mennesket er sig selv nærværende ved at være fraværende det vi forstår ved NU'et.

Efter dit lange foredrag for Jørgen skriver du:

Sådan er det


ha ha lol - det viser med al tydelighed hvor store bogstaver du må tale til dig selv med, fordi du er i tvivl om at hvad du skriver er korrekt,,, ja derfor slutter du af: Sådan er det

fordi det kun er korrekt hvis det dogmatisk hamres fast i konstante gentagelser,,, men det bliver en vildfarelse ikke sandt af at det gentages og der bom bom bom afsluttes: Sådan er det

du tror jo overhovedet ikke selv på hvad du skriver mand
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 13:35

Jehovas vidner benægter bestemt ikke Guds Ånd, der er noget du har fået helt galt i halsen kære ven.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 13:40

Citat:
Jørgen:

Jehovas vidner benægter bestemt ikke Guds Ånd, der er noget du har fået helt galt i halsen kære ven.Fantastisk Jørgen heart tusind tak,,,

der er mange ting ateisten og new age flipperen Tikka har fået galt i halsen i hendes ihærdige troll angreb på kristendommen, som simon elskede hende for


at I finder jer i Tikka's manipulationer fatter jeg ikke

At I tror på navnet Tikka - der skal indikere at vi står overfor en kvinde,,, er mig også en gåde, kun Arne har boret rigtig meget i at her spores bestemt ikke en kvinde


det kan jo også være en kvinde med meget udtalte maskuline træk


jeg er så træt af den profils troll virksomhed her på stedet


jeg har intet imod at folk ønsker at være anonyme som fx Simon. Men den form for anonymitet som Tikka benytter sig af, hvor anonymitet udnyttes på det skammeligste til at opnå en lang række fordele, fx at manipulere alle os andre konstant

Hvem er Tikka? hvad mener hun selv???? hvad er hendes ærinde, og hvorfor angreb simon hende aldrig??? hvorfor var der en alliance straks Tikka dukkede op til simon, simon der ellers var vågen og kritisk overfor alle debattører, hvorfor holdt han hånden/ånden over Tikka???
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 13:55

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Jehovas vidner benægter bestemt ikke Guds Ånd, der er noget du har fået helt galt i halsen kære ven.


Skrev jeg det?

Det må du há fået galt i halsen, men uddyb gerne.

***
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 14:00

det her er sjovt, eks Jehovas Vidner korrigerer en nuværende aktiv Jehovas Vidner

selv simon og RM morede sig over eks Jehovas Vidner Tikka og hendes meget aktive JV propaganda på siden,,

nu vil hun som den ældste hun/han er belære Jørgen,,,

fåg det her er spændende, sjældent har trosfrihed debatten været mere ærlig og autentisk - med sjæl og liv
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 14:28

du har benægtet Guds Ånd et utal af gange i dine indlæg gennem tiderne,,,


hvad du har skrevet igennem årene faldt jeg tilfældigvis over forleden dag, og det var spændende læsning hvordan du frasagde dig og ringeagtede kristendommen,

fantastisk Tikka

ikke fordi jeg mener der er noget forkert i din kritik af kristendommen,,,, men det skal ses i lyset af at alene du ved hvordan kristendommen skal forstås, såvel som at i 90% af dine indlæg optræder du som bibelfundamentalist,,,, uden at fortælle eventuelle læsere at hvad du skriver om den bibelfundamentalistiske udgave af kristendommen vil du slet ikke selv stå på mål for,, ja det er HJERNESPIND --- men hvorfor prædiker du hvad du mener er hjernespind, jo fordi derved karikerer og latterliggør du kristendommen, som er dit egentlige ærinde

dette er din skjulte dagsorden, som du bruger dette at være anonym til at fremme,,, og så er jeg imod anonymitet, når det bruges til at manipulere ens omgivelser, medmennesker,,,

hvor meget ikke konstruktiv energi og kræfter har vi ikke skullet bruge på din troll virksomhed og skjulte dagsorden og forvirring os allesammen
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 18:28

Ja det kan man da læse i alt hvad du skriver.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 30/01/2022 19:31

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Ja det kan man da læse i alt hvad du skriver.

stortchock

Så du mener (?) ...

... jeg i alt hvad jeg skriver, mener Jehovas vidner ikke tror på guds ånd? ler

Jehovas vidner tror vist MEGET på guds ånd, lige som vi læser, Jesus gjorde

***
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 31/01/2022 07:35

Hvis du Har været et Jehovas Vidne så ved du jo aldeles godt at vi i allerhøjeste grad tror på Guds hellige ånd, så du taler imod bedre viden.
Indsendt af: Tikka

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 31/01/2022 10:52

Indsendt af: Jørgen Primdahl
Hvis du Har været et Jehovas Vidne så ved du jo aldeles godt at vi i allerhøjeste grad tror på Guds hellige ånd, så du taler imod bedre viden.

Jeg har ikke været, og bliver aldrig et Jehovas vidne, og hvad Jehovas vidner tror på bliver deres sag.

Stram nu lidt op!

Du skrev: Ja det kan man da læse i alt hvad du skriver.

Hvorfor mener du, jeg i alt hvad jeg skriver, mener Jehovas vidner ikke tror på guds ånd?

***

Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 31/01/2022 12:40

Kære Alle


jeg må kraftig opfordrer til at I læser mine indlæg i øjeblikket! de er så principielle vigtige for os allesammen om hvordan vi overhovedet kan tale om det religiøse spirituelle åndelige som fx Paulus omtaler overalt i sine breve, men tydeligt i 1 Kor 2.
det er mig der er fremkommet med påstanden om at Tikka er tidligere Jehovas Vidner

fordi hun/han/hen på en række punkter har de samme mærkesager som Jehovas Vidner, blandt andet en bombastisk afvisning Gud Helligånden.

Nu siger Tikka:
Citat:
Jeg har ikke været, og bliver aldrig et Jehovas vidne, og hvad Jehovas vidner tror på bliver deres sag.


lad os respektere det, også dig HansKrist.

Begrebet størrelsen Gud (der fx omtales i Bibelen) er slet og ret HJERNESPIND ifølge Tikka og derfor selvfølgelig er også Guds Ånd, Hjernespindets Ånd, også hjernespind.

Gud er for Tikka ikke en åndelig virkelighed vi har eller kan have, erfaringer med uafhængig af vores egne fiktive overtroede forestillinger - altså det er blot HJERNESPIND det hele.

Denne drøftelse har jeg haft med Tikka utallige gange og Tikka giver ikke op, uanset hvor meget jeg redegjort for at "hun" misforstår tingene om Gud og Guds Ånd (menneskets ånd og Guds Ånd den Hellige Guds Ånd - Gud Helligånden)), så hamrer Tikka fast gang på gang at det hele er HJERNESPIND.

Tikka taler også om Bibelens Gud og kristendommens Gud (hvilket Arne også gør). Hvilket jeg finder meget igen relativistisk, men her må vi forstå at Tikka er glødende tilhænger af sprog og social - kultur konstruktivismens RELATIVISME SUBJEKTIVISME - relativistiske subjektivisme - som indenfor litteratur og psykologi i en årrække har fyldt meget, men som idag er forladt igen, og især Heidegger og Paul Tillich der er elev af Heidegger, har sørget for at denne relativisme subjektivisme ikke hærger religionsvidenskab, religionsfilosofien og og den religiøse spirituelle åndelige fagdisciplin.


-0-0-0-0-

jeg vil anbefale folk at læse flere af de seneste indlæg jeg har skrevet om menneskets ånd og Guds Ånd, i forbindelse 1 Kor 2.

Citat:
Tikka (og ja vel alle jer debattører) I befinder jer udelukkende i naturlig menneskelig erkendelse, altså menneskets ånd, fornufts, måde at erkende på.


men vores åbenbarede gudserfaringer og erfaringer af det guddommelige de hviler på ikke menneskets ånd, fornuft, men på Guds Ånd, Ekstatisk Fornuft - det beror på en EKSTATISK TRANSCENDENS (1)* begivenhed hvor vi overskrider vores hverdags fornuft og tænkemåde og sansemåde. Sådan har det alle dage været med den menneskets religiøse spirituelle dybdedimension. Ja det er definitionen på det religiøse spirituelle som ikke hører ind under naturlig fornufts erkendelse, men hører ind under ÅBENBARINGS DIMENSIONENs ERKENDELSES -former- måder at opnå erkendelse på
- som psykoanalysen (især Jungiansk Psykologi) og moderne neuroforskning har ført videnskabelig bevis for. Således ved vi idag at det religiøse spirituelle åndelige ikke er HJERNESPIND som Tikka påstår, det betyder ej heller at vi kan tale om det åndelige på samme måde som den naturvidenskab om vores omgivelser der skal foregå og være uafhængige af mennesket selv. For nemlig i den religiøse spirituelle åndelige videnskab er mennesket selv altid tænkt med, hvilket medfører at vi ikke kan studere Gud uafhængig vi mennesker, da Gud og mennesket er samhørende størrelser, hvilket Bibelen er det bedste bevis på. Her slås det fast fra side 1 og hele vejen frem til og med Nye Testamente, at en menneskeløs Gud ikke findes men måske nok Gudløse mennesker.


-0-0-0-0-0-

Paul Tilich:

Åndelig erfaring er virkelighed for enhver. Lige så virkelige som at blive elsket eller at trække vejret. Derfor skal vi ikke sky ordet "Ånd". Vi burde blive fuldstændigt bevidste om åndeligt nærvær omkring os og i os, selvom vi erkender, hvor begrænset vor erfaring af "Gud som nærværende i vor ånd" er. For dette er, hvad guddommelig Ånd betyder, nemlig Gud som nærværende i vor ånd. Ånd er ikke en mystisk substans; den er ikke en del af Gud. Den er Gud selv; men ikke Gud, som den skabende Grund for alle ting og ikke Gud, som styrer historien og som åbenbarer sig i dens afgørende begivenheder, men Gud som nærværende i fællesskaber og personligheder, idet han griber dem, inspirerer dem og forvandler dem.Hvor er det skønt at kende Paulus indgående, fordi enhver derved vil kunne konstatere at 2 Kor 3 og andre steder hos Paulus og Apostlenes gerninger om Gud Helligånden er hvad Paul Tillich taler om.

Hvis der er noget Paulus skal berømmes for så er det begivenheden KRISTUS den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke (Virkelighed) ind i verden ved mennesket Jesus (der betyder KIRKE) - der bliver ved med at virke ud i og ind i al fremtid, da begivenheden KRISTUS er en opstandelsesbegivenhed der aldrig forsvinder, går død, dør ud. KRISTUS VIRKELIGHEDEN er den samme dengang som idag og som i morgen og i al fremtid.

Om de nye Skabninger vi er i og med Begivenheden KRISTUS - i og med Gud Helligåndens Nærværelse i vores liv - beror på Gud Helligåndens karismatiske Åndsgaver og Gud Helligåndens Frugter, der altsammen forvandler vores liv, altså gør os til de Nye Skabninger vi er i KRISTUS.

Det er på Begivenheden Kristus, på klippen Kristus, altså den Gud Helligåndens Ny Væren og Virke/virkelighed ind i verden ved mennesket Jesus, at KIRKEN grundlægges, de kristne samfund grundlægges. KIRKEN er Gud Helligåndens værk med vi mennesker. Det er ikke "ja og amen" og at stå skoleret for dogmatiske trosbekendelser ifølge Paulus og Jesus, og ja HansKrist og Paul Tillich.

-0-0-0-0-0-

(1)*:

Citat:
The Divine Spirit and the human spirit:

The Divine Spirit dwells and works in the human spirit.
The Divine Spirit breaks into the human spirit.
Ecstasy is the classical term for this state of being grasped by the Divine Spiritual Presence.
Although the ecstatic character of the experience of Divine Spiritual Presence does not destroy the rational structure of the human spirit it does something the human spirit could not do by itself.
The truth that the human spirit is unable to compel the Divine Spirit to enter the human spirit.
The Divine Spiritual Presence is not that of a teacher but of a meaning-bearing experience, the teacher can analyse and formulate the element of meaning in the ecstasy of inspiration, but when the analysis of the teacher begins, the inspirational experience has already passed.

But if the ecstatic reception of the Divine Spiritual Presence is described as "inspiration" or "infusion" or as both, we must observe the basic rule that the Divine Spiritual Presence's reception can only be described in such a way that ecstasy does not disrupt structure. The unity of ecstasy and structure is classically expressed in Paul's doctrine of the Divine Spirit. Paul is primarily the theologian of the Divine Spirit. His Christology and his eschatology are both dependent on this central point in his thinking. His doctrine of justification through faith by grace is a matter of support and defense of his main assertion that with the appearance of the Christ a new state of things came into being, created by the Divine Spirit. Paul strongly emphasizes the ecstatic element in the experience of the Divine Spiritual Presence, and he does so in accordance with all the New Testament stories in which he described. These experiences, which he acknowledges in others, he claims also for himself. He knows that every succesful prayer, i.e., every prayer which reunites with God has ecstatic character. Such a prayer is impossible for the human spirit, because man does not know how to pray; but it is possible for the Divine Spirit to through man, even should man not use words ("unspeakable sighs" - Paul). The formula - being in Christ - which Paul often uses, does not suggest a psychological empathy with Jesus Christ; rather it involves an ecstatic participation in the Christ who "is the Divine Spirit", whereby one lives in sphere of this Divine Spiritual power.

At the same time, Paul resist any tendency that would permit ecstasy to disrupt structure (jeg'ets forstands strukturer). The classical expression of this is given in the first letter to Corinthians where Paul speaks of the gifts of the Divine Spirit and rejects ecstatic speaking in tongues if it produces chaos and disrupts the community, the emphasis on personal ecstatic experiences if they produce hubris, and the other charismata (gifts of the Divine Spirit) if they are not subjected to agape. He then disusses the greatest creation of the Divine Spiritual Presence, agape itself. In the hymn to agape in 1 Corinthians, chapter 13, the structure of the moral imperative and the ecstasy of the Divine Spiritual Presence are completely united. Similarly, the first three chapters of the same letter indicate a way to unite the structure of cognition with the ecstasy of the Divine Spiritual Presence. The relation to the divine ground of being through the Divine Spirit is not agnostic (as it is not amoral); rather it includes the knowledge of the "depth" of the Divine. However, as Paul shows in these chapters, this knowledge is not the fruit of theoria, the receiving function of the human spirit, but has an ecstatic character, as indicated by the language of Paul uses in these chapters as well as in the chapter on agape. In ecstatic language Paul points to agape and gnosis - forms of morality and knowledge in which ecstasy and structure are united.

The church had and continues to have a problem in actualizing Paul's ideas, because of concrete ecstatic movements. The church must prevent the confusion of ecstasy with chaos, and it must fight for structure. On the other hand, it must avoid the institutional profanization of the Divine Spirit which took place in the early Catholic church as a result of its replacement of charisma with office. Above all, it must avoid the secular profanization of contemporary Protestantism which occurs when it replaces ecstasy with doctrinal or moral structure. The Pauline criterion of the unity of structure and ecstasy stands against both kinds of profanization.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 31/01/2022 15:10

det er et spadestik dybere du går HansKrist

og jeg tror ikke det vinder gehør

ingen gider grave så dybt

ingen gider en så dyb forståelse tingene

i stedet for den dybe forståelse af hvad vi taler om så foretrækker folk at teoretisere og spekulere herfra og til evigheden uden nogensinde at få sagt noget brugbart nyttigt forståeligt vi kan bruge til noget og gå videre med

Bjørn har ret, såsnart HansKrist er aktiv så forsvinder ikke bare folk og debattører men også søgemaskinerne trækker sig, i sådant et omfang at HansKrist vil kunne tage livet af Trosfrihed måske.

Vi har haft debattører på stedet der påskønnede mine skriverier, men det har vi ikke længere, derfor tavsheden og afvisning at læse så meget som bare et af mine indlæg, der ellers er af høj høj kvalitet, men måske et spadestik for dybt som ellers Kræn-p opfordrede os til at grave, også derfor han altid var hurtigt til at svare mig og påskønne mine skriverier, iøvrigt havde vi en overgang en livlig privat korrespondance via mail, hvor vi skrev til hinanden, og jeg viste min mor vores korrespondance og hun sagde bagefter, tænk at to mennesker kan føre så dybe samtaler med hinanden, det er mageløst at læse jer to
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 07:41

Jeg ved ikke rigtig om du er selvbestaldiget filosof Hanskrist eller hvad du selv forestilder dig i så hensende, men du er i hvertfald utrolig glad for at høre dig selv.
Og så køre du rundt i Paulus og 1 og 2 Korinter som om at det er det eneste saliggørende, du skulle tage at udvide din horisont en smule så du kan se lidt længere end til din egen næse.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 10:18

jeg er den vigtigste religionsfilosof i Danmark - større tænker end Kierkegaard såvidt teologi og religionsfilosofi og modsat Kierkegaard så er der substans på det kristne trosliv og dets SPIRITUALITET jeg præsenterer folk for. Kierkegaard og tidehverv har ødelagt kristendommen i Danmark ved at gøre det til en abstrakt intellektuel leg.


min horisont er 360 grader

og som den eneste kan jeg forbinde den vestlige paulinske kristne spiritualitet, der har skabt den vestlige kulturkreds og civilisation som nu globalt alle ønsker at få del i, med de for os alle gældende eksistentielle vilkår. Der er intet, INTET, overhovedet overtroisk hos mig eller hos Paulus.

for I andre er det religiøse spirituelle åndelige blot noget I tror noget om men ingenting overhovedet ved noget om igennem erfaringer,,, det er som Tikka selv siger HJERNESPIND (troet og tænkt og overindlært)

så I ser slet ikke, I har troet jer selv blinde, mens jeg ser alt og kan forklare alt og endda er det hos mig det stærkeste gudsliv, den stærkeste spiritualitet findes - som de Nye Skabninger vi er i Kristus - da vi erfarer oplever Gud Helligåndens Nærværelse, Ny Væren og Virke/Virkelighed i vores liv, kendt som Åndsfrugterne og Åndsgaverne.En slagsords agtig karakteristik:

Ekstatisk stor begejstring og glæde (som hos faderen selv til denne SPIRITUALITET nemlig Paulus)

Det er entreprenant kreativitet og stor virkelyst og fyldt med stor mod på livet - altså DOPAMINSK FORHJERNE SPIRITUALITET (her KRISTUS adskiller sig fra Buddha).

Det er især fyldt med musik og sang (igen som Paulus opmuntrede os til).

Det er fyldt med SKABENDE FRIHED og SPONTANITET - HUMOR og HØJT HUMØR.

Det er fyldt med SYNER BILLEDER og MOTIVER - MOTIVATIONER altså ARKETYPER - som Guds Ånd os det giver - 1 Kor 2. Hvilket vil sige det er fyldt med KALD - mennesket der bliver KALDET af GUD - til ikke at synde men at huske at gennemføre sin individuation og personligheds udvikling - selvaktualisering - at tage imod GUD HELLIGÅNDS GAVERNE.

Det er fyldt med LYS SYN ØJNE - front og fremtid (fyldt med at SE FREMAD) og derfor FORHJERNE og ANSIGT.

The face of man is the most amazing thing in the life of the world; another world shines through it. It is the entrance of personality into the world process, with its uniqueness, its singleness, its unrepeatability." Nicolai Berdyaev.

Human love is intimately and profoundly bound up with the human face. The face is the entrance of the spiritual into the cosmos, but also the point of entrance of one soul into the life of the other. The face is an entreaty to love and to honor what love produces. Love is a refutation of the violence that results in death. Nicolai Berdyaev.

“The human face is the proof for the existence of God.” Max Picard.

Det er Paul's IKON "i Kristus" SPIRITUALITET vi ser her.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 11:43

Ja du sætter da ikke dit lys under en Skæppe, jeg vil nærmest sige at du har en smule Storhedsvanvid.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 11:56

Vi har taget bladet fra munden over for jer, korinthere, vi har åbnet vort hjerte; der er ikke trangt hos os, men der er trangt i jeres hjerter. Nu skal I gøre gengæld – jeg taler til jer som mine børn – og også åbne jer for os.


Man siger jo, at mine breve er vægtige og strenge, men min personlige optræden svag og min tale for intet at regne. Den, der siger sådan, skal regne med, at som vi siger i brevene, når vi er fraværende, sådan er vi også i handling, når vi kommer.

Gid I ville finde jer i lidt vanvid af mig! Ja, det vil I nok! For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru – men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. Jeg mener nemlig ikke at stå tilbage for disse overapostle, men skønt jeg ikke er nogen stor taler, har jeg dog kundskab og har i ét og alt og på alle måder lagt den frem for jer.
De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle. Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, når også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste.

Jeg siger igen: Ingen skal tro, at jeg er vanvittig. Men kan det ikke være anderledes, så tag mig som en vanvittig, så at også jeg kan være lidt stolt – hvad jeg siger her, siger jeg ikke efter Herrens vilje, men i en slags vanvid, i tillid til, at det så går an at være stolt. Når så mange er stolte af, hvad de kan, vil jeg også være stolt. I finder jer jo gladeligt i de vanvittige, skønt I er så kloge. I finder jer i, at man gør jer til slaver, at man udsuger jer, at man baster og binder jer, behandler jer nedladende og slår jer i synet. Jeg må med skam tilstå, at så har vi været magtesløse! Men hvad en anden drister sig til – jeg taler i vanvid – det drister jeg mig også til.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 13:08

Ja det er flot.
Indsendt af: Hanskrist

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 13:33

Citat:
Jørgen Primdahl du skriver til Tikka:

Jehovas vidner benægter bestemt ikke Guds Ånd, der er noget du har fået helt galt i halsen kære ven.nej men det gør Tikka:

Citat:
Tikka:

Ånden er som bibelens Gud tankespin – ren fantasi som begge virkeliggøres gennem tanken.

// Tikkajeg håber folk gennemskuer Tikka der i 95% af sine indlæg (ihvertfald klart de fleste af "hendes" indlæg) optræder som stærkt bibelfundamentalistisk kristent troende.

Og dette kristne kætteri (bibelfundamentalisme) hævder hun er eneste sande måde et menneske kan være kristen på.

Tikka har holdt os alle for nar i årevis og grunden til at Simon var så glad for Tikka skyldes at hun latterliggjorde og karikerede kristendommen som bibelfundamentalisme - som værende så tåbeligt at kristne tror sig blinde.

Det er der overhovedet ikke tale om.

Men iøvrigt hvorfor skal vi høre fra en ateist og gudsbenægter og en der påstår hvad begrebet og størrelsen Gud og Guds Ånd contra menneskets ånd, som disse omtales i Bibelen, at dette refererer til kun HJERNESPIND.

Jeg mener ikke Tikka overhovedet er i nærheden af at kunne vidne sandt om det kristne trosliv og dets spiritualitet som vi finder det hos Jesus og Paulus og ja videre op til idag hos en stor del af moderne kristne oplyste mennesker, der har et moderne naturvidenskabeligt verdensbillede forståelse.

Og takket være Paulus er bibelfundamentalisme et kætteri, det er netop hvad Paulus sætter hele sin autoritet og person ind på at bekæmpe overalt implicit forstået, og eksplicit siges det smukt 2 Kor 3:


Citat:
I er et Kristus-brev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod.

En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.


Erik A Nielsen, Margrethe Auken's mand og Ida Auken's far siger at her i 2 Kor 3 bliver vi præsenteret for kristendommens essens, til enhver tid i en nøddeskal.


-0-0-0-0-0-


mange læsere er dybt rystede i deres grundvold over følgende udtalelse af Tikka:


Citat:
Tikka:

Ånden er som bibelens Gud tankespin – ren fantasi som begge virkeliggøres gennem tanken.

// Tikka


ja det er rystende og det bedrag vi har været udsat for og pludseelig forstår vi hvorfor der var en alliance mellem Tikka og Simon, nemlig var Tikka jo ude i Simon Ateist's ærinde. Derfor han holdt hånden/ånden over Tikka. Tikka's skjulte snedige dagsorden var Simon's helt åbenlyse dagsorden.


Jeg ved stadig ikke hvem Tikka er, men lur mig om hun/han ikke er en anden kendt debattør der bare tidligere har haft et andet profilnavn.

Fra nu af skal hun ikke som Simon og Bjørn få lov til at karikere og latterliggøre kristendommen uden at få svar på hendes kætterske præsentation af kristendommen som bibelfundamentalisme og ren HJERNESPIND.

Ingen tvivl om at Tikka har læst og været dybt involveret i bibelfundamentalistisk kættersk kristendom og at hun/han uden at forstå hvad hun/han læste har overindlært og overtroet hvert ord. Og så er det korrekt, at uden den åndelige spirituelle forståelse som Paulus i 1 Kor 2 redegør for, så er og bliver det naivitet og barnligheder, hvor vi tænker som børn over tingene og gør det til HJERNESPIND som Tikka åbenbart er blevet fristet til. Vi lever i det 21 århundrede og hvordan pokker kan et menneske fuldstændig tabe hovedet og sin forstand, kritiske tænkning og forstandighed. Ja jeg forstår det ikke. Ufatteligt hvor langt op i tiden at OVERTROISKHED og HJERNESPIND bliver ved med at spøge hos svage sjæle, svagt begavede sjæle, dem med den lille tro som Paulus siger.


-0-0-0-0-0-

Jeg har utallige gange opfordret Tikka til at spille med åbne kort og være ærlig, at hun/han droppede sin skjulte dagsorden.

Hvorfor skal vi sådan være på vagt og hvorfor skal kristendommen udsættes for denne latterliggørelse som blot HJERNESPIND altsammen?

Citat:
Tikka's personlige "tro" eller religion:

Men min "tro" er, jeg selv bestemmer egen sandhed, og den erfares kun i nuet ved at se og høre - som da jeg blev ét med haven i tråden "Strøtanker":


Jeg mødte skønheden og kærligheden i går og tog i mod dem.

Jeg skulle bare på kirkegården og vande, og bevægede mig derind i min selvvalgte isolations boble, som forsvandt som "dug for solen" da jeg oplevede pludseligt at gå i en smuk smuk have. Ja, jeg forundredes og kiggede igen. Joe, det var ganske vist, og satte derfor farten ned og blev lidt høj alt imens min nye ven kom mig i møde, og ville forvisse sig om jeg havde set alt dette.

"Se bøgen, har du set bøgen, så smuk grøn den er!?" spurgte min nye ven som næsten altid kommer mig i møde når jeg er der.

Jeg har tænkt om det er en engel ... ej pjat ... men dette fremmede og dejlige menneske hvor tilliden og den nære kontakt straks blev etableret ved vort første møde, da jeg hilste og smilte, efter jeg havde set, hun kiggede efter muligheden for kontakt; hun omslutter mig nu, når vi mødes, med naturlig omsorg og nærvær som giver mig følelsen af at være "en del af noget" ... hvad jeg jo også er der, da vi begge har mistet, og hun som den noget ældre påtager sig ansvaret som det naturligste at vise mit tilrette og øser af sin erfaring i dette for mig nye univers.

Lidt som at få en mor igen midt i min forældreløshed.

Så husk hvis du har glemt det, at skønheden og kærligheden stadig findes.
Indsendt af: Jørgen Primdahl

Re: Hvad er JESUS KRISTUS kendt for? - 01/02/2022 15:30

Det er da godt at du har Tikka at hakke på.